NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. adjective easy / simple
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In Literary Chinese, this adjective can act as a verb phrase or as a complement (Guoyu '易' adj 1; Pulleyblank 1995, p. 42; Unihan '易')
 2. verb to change
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 改变 (Guoyu '易' v 2; Unihan '易')
 3. proper noun Yi
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '易' n 2)
 4. proper noun Book of Changes / Yijing / I Ching
  Domain: Literature 文学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Book Title 书名
  Notes: An abbreviation for 《易經》 (Guoyu '易' n 1)
 5. verb to exchange
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 交换 (Guoyu '易' v 1)
 6. adjective gentle / mild / moderate / nice / amiable
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 平和 or 和蔼 (Guoyu '易' adj 2)
 7. verb to despise / to scorn / to belittle
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 轻视 or 轻慢 (Guoyu '易' v 2)
 8. verb to govern / to administer / to control
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 治理 (Guoyu '易' v 3)

Contained in

贸易交易容易简易易体验贸易商易拉罐好容易轻易显而易见非易失性简易信息聚合交易员纽约证券交易所易经易于塞易斯路易世界贸易组织白居易易守难攻塔巴易修特不易平易金刚经易解易卜拉辛周易易溶海峡两岸服务贸易协议受戒容易持戒难变易难易来之不易蜥易改易易变国际贸易易传路易斯兰卡斯特平易近人易懂易逝众擎易举贸易中心贸易公司世界贸易中心贸易额贸易伙伴对外贸易自由贸易世界贸易

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 98
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 8 67
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 62

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
不变易 不變易 欲使有為不變易者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 73
易染 易染 猶如白素易染為色 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 18
易可 易可 易可開化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
市易 市易 珠寶市易生活 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 9
易入道 易入道 名易入道 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 9
易法 易法 欲得令是常恒久住不變易法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 9
易受 易受 易受染色 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 6
易养 易養 不得易養 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 5
易满 易滿 不得易滿 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 5
养易 養易 某處白衣舍利養易得 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
開化 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
開化 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
使有為不變 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
使有為不變 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
譬如嚴飾 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三心 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
人質聰慧 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
破壞 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
破壞 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
分明 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 4
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
入道 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 5
所有 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 5
入道 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6
Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
難得 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 14
清淨 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
難得 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
猶如 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
因此不變 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 10
Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 1
白衣舍利 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 3