Rèn rèn

 1. rèn noun office / responsibility
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
 2. rèn verb to assign / to appoint
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. Rèn noun Ren
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 4. rèn preposition at one's convenience
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
 5. rèn conjunction no matter
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Contained in

主任任务责任任何任意负责任任免责任感充任担任任性信任兼任聘任任命上任责任制副主任历任委任接任任选多任务任贤齐可信任首任任运任用任持任期就任留任任职选任放任任氏传继任者现任专任任劳任怨继任任 事任人重任系主任任侠任安任事任重为己任任气

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 90 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 — count: 46
 • Scroll 1 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Weimojie Suo Shuo Jing) 《維摩詰所說經》 — count: 30
 • Scroll 2 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 — count: 30
 • Scroll 1 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Fo Shuo Weimojie Jing) 《佛說維摩詰經》 — count: 29
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 26
 • Scroll 25 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 — count: 25
 • Scroll 3 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 — count: 24
 • Scroll 1 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 — count: 22
 • Scroll 3 Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 — count: 22
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 21

Collocations

 • 堪任 (堪任) 誰能堪任 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 111
 • 不堪任 (不堪任) 我不堪任奉侍世尊 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 8 — count: 60
 • 任大德 (任大德) 藍世任大德提供新式標點 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 1 — count: 10
 • 任受 (任受) 一日之內堪任受行一切諸事 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 10
 • 世任 (世任) 藍世任大德提供新式標點 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》, Scroll 1 — count: 10
 • 任正 (任正) 堪任正梵行 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 29 — count: 8
 • 任作 (任作) 任作何器 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 13 — count: 7
 • 任坐禅 (任坐禪) 不能堪任坐禪 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 6
 • 任忠 (任忠) 所任忠良 — Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》, Scroll 1 — count: 4
 • 任一 (任一) 是故我不堪任一坐食也 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 51 — count: 4