NTI Reader
NTI Reader

qīn

 1. qīn verb to invade / to infringe
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 侵 is similar in meaning to 侵犯.
 2. qīn verb to approach
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 侵 is similar in meaning to 渐进.
 3. qīn verb to corrode / to erode
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Science 科学
  Notes: In this sense 侵 is similar in meaning to 侵蚀.
 4. qīn adverb gradually
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: In this sense 侵 is similar in meaning to 逐渐.
 5. qīn adjective ugly
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 侵 is similar in meaning to 寝.

Contained in

侵权侵犯侵入侵略侵害侵蚀侵占入侵侵袭十字军东侵侵凌侵扰佛说四自侵经四自侵经不可侵犯侵占侵华侵吞神圣不可侵犯侵晨侵夜性侵犯性侵侵娆南侵

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 122
Sāgaranāgarājaparipṛcchā (Fo Shuo Hai Long Wang Jing) 《佛說海龍王經》 Scroll 2 22
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 14
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 13
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 34 12
Shi Shan Ye Dao Jing 《十善業道經》 Scroll 1 11
Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 9
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 2 9
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
侵恼 侵惱 有人已侵惱我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 60
侵欺 侵欺 不用斤斗尺寸侵欺削人 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 30
横侵 橫侵 不令一切災橫侵惱 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 28
侵夺 侵奪 遂相侵奪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 23
不能侵 不能侵 寒熱風塵一切諸惡而不能侵 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 19
来侵 來侵 若他來侵欺 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 15
无能侵 無能侵 無能侵損 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
侵损 侵損 無能侵損 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
见侵 見侵 煩惱之賊日見侵逼 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 10
侵陵 侵陵 侵陵他所愛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 8