NTI Reader
NTI Reader

自行 zìxíng

zìxíng adjective voluntary / autonomous
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

自行车公路自行车场地自行车自行车场馆环法自行车赛

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 3 42
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 17 36
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 28
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 1 25
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 8 20
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 7 17
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 17
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 1 16
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 2 16
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 3 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
自行扫瞄 自行掃瞄 自行掃瞄辨識 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 25
自行布施 自行布施 自行布施 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 19
自行澡 自行澡 自行澡水 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 17
自行布施波罗蜜多 自行布施波羅蜜多 是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 12
菩萨摩诃萨自行 菩薩摩訶薩自行 是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 11
自行安忍 自行安忍 自行安忍波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 11
自行净戒 自行淨戒 自行淨戒波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 10
自行般若波罗蜜多 自行般若波羅蜜多 自行般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 6
自行正见 自行正見 乃至自行正見 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 6
自行精进 自行精進 俱自行精進 Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 Scroll 1 6