NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

自行 zìxíng

zìxíng adjective voluntary / autonomous
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点

Contained in

自行车公路自行车场地自行车自行车场馆环法自行车赛

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 3 42
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 17 36
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 28
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 1 25
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 8 20
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 17
Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 Scroll 7 17
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 3 16
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 3 16

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
自行扫瞄 自行掃瞄 自行掃瞄辨識 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 25
自行布施 自行布施 自行布施 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 33 19
自行澡 自行澡 自行澡水 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 17
应自行 應自行 常應自行阿練若行 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 13
自行布施波罗蜜多 自行布施波羅蜜多 是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 12
自行安忍 自行安忍 自行安忍波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 11
菩萨摩诃萨自行 菩薩摩訶薩自行 是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 11
自行净戒 自行淨戒 自行淨戒波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 101 10
自行精进 自行精進 俱自行精進 Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 Scroll 1 6
自行正见 自行正見 乃至自行正見 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
自行十善 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
任持自行 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
不能自行 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
自行 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
自行清淨 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
自行 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
自行 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
自行 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
自行 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
自行忍辱 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
自行成等正覺 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
自行精進 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
自覺自行 Scroll 1 in Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 2
自行殺生 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 2
自行 Scroll 1 in Ying Fa Jing (Mahādhammasamādānasutta) 《應法經》 5
二十自行 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 5
自行恭敬 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
自行正受 Scroll 17 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
自行父母境界遊行 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
自行布施 Scroll 33 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
乃至自行正見 Scroll 37 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 9
自行乞食 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 6
自行受持 Scroll 8 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
自行正見 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
自行 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1