NTI Reader
NTI Reader

法治 fǎzhì

fǎzhì noun rule by law
Domain: Law 法律

Contained in

依法治国法治国法治建设以法治国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 36 28
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 40 21
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 38 20
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 49 15
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 34 12
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 1 10
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 1 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 41 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 42 8
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
法治化 法治化 王自在以法治化 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 81
法治世 法治世 如法治世 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 28
法治罪 法治罪 如法治罪 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 56 13
法治罚 法治罰 方以此法治罰本尊 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 12
梵法治 梵法治 梵法治 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 2 7
种法治 種法治 上中下罪三種法治 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 4 4
法治地 法治地 淨處如法治地 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 2 4
梵天法治 梵天法治 車匿比丘如梵天法治之 Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 Scroll 1 3
余法治 餘法治 作餘法治不得差者 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 3
法治问 法治問 弟子蕭衍當如法治問驅 Shi Men Zi Jing Lu 《釋門自鏡錄》 Scroll 2 3