NTI Reader
NTI Reader

bìng

 1. bìng noun ailment / sickness / illness / disease
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Medicine 医疗
  Notes: In the sense of 疾病 (Guoyu '病' n 1; (Kroll '病' 1; Unihan '病')
 2. bìng verb to be sick
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 生病 (Guoyu '病' v 1)
 3. bìng noun a defect / a fault / a shortcoming
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 瑕疵 or 短处 (Guoyu '病' n 2; Kroll '病' 2)
 4. bìng verb to be disturbed about
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '病' 3)
 5. bìng verb to suffer for
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 为其所苦 (Guoyu '病' v 2)
 6. bìng verb to harm
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 损害 (Guoyu '病' v 3)
 7. bìng verb to worry
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 忧虑 (Guoyu '病' v 4)
 8. bìng verb to hate / to resent
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 恨 or 怨恨 (Guoyu '病' v 5)
 9. bìng verb to criticize / to find fault with
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 指责 or 不满 (Guoyu '病' v 6)
 10. bìng adjective withered
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 枯干 (Guoyu '病' adj 2)
 11. bìng adjective exhausted
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 疲惫 (Guoyu '病' adj 3)

Contained in

看病生病疾病生老病死病房病菌病人毛病病床病情得病艾滋病弊病病虫害病毒病号发病高致病性病例致病心脏病癌病病魔病友病症病字旁病旁病死病患病者探病胃病伤寒杂病论黑死病霍去病病苦疲病病弱患病疫病病愈病势羸病病理学精神病心理疾病精神病学禅病传染病教化病经语病

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 8 202
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 5 149
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 4 145
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 3 137
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 8 106
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 7 97
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 4 97
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 4 91
Si Fen Lu Biqiu Han Zhu Jie Ben 《四分律比丘含注戒本》 Scroll 3 90
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 90

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
病法 病法 思惟病法 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 19
病无上 病無上 彼人欲求無病無上安隱涅槃 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 18
身病 身病 常不復念身病著牀 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 13
病想 病想 我心中生身病想患 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 13
病瘦 病瘦 病瘦醫藥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 10
少病 少病 多病少病 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 10
病少 病少 多病少病 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 8
病癞 病癩 猶人病癩 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 7
遇病 遇病 沸伽羅娑羅婆羅門遇病命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
病起 病起 適從病起 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 5