NTI Reader
NTI Reader

泪 (淚) lèi

  1. lèi noun tears
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
    Notes: (Unihan '淚')
  2. lèi verb to weep / to cry
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '淚')

Contained in

催泪瓦斯眼泪热泪盈眶垂泪流泪泪水落泪血泪挥泪热泪掉泪含泪泪光涕泪交流泪珠泪腺淌泪泪痕下泪

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lianhua Mian Jing 《蓮華面經》 Scroll 2 52
Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 12 20
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 18 14
Mahāpuruṣaśāstra (Da Zhangfu Lun) 《大丈夫論》 Scroll 1 14
Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 8 14
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 81 13
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 10 13
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 11
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 10 9
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 6 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
堕泪 墮淚 墮淚其上 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 32
雨泪 雨淚 泣涕雨淚 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 19
泣泪 泣淚 泣淚猶如雨 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 18
泪流 淚流 愁憂懊惱悲軫淚流 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 16
目泪 目淚 所出目淚為多 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 16 15
悲泪 悲淚 悲淚告諸大臣 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 15
抆泪 抆淚 玉女寶乃抆淚言 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 9
悲泣泪 悲泣淚 尊者阿難悲泣淚出 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 8
泪满目 淚滿目 泣淚滿目 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 7
啼泪 啼淚 持頭面插牀下啼淚出 Dou Tiao (Śukasūtra)《兜調經》 Scroll 1 7