1. noun increase / benefit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (GCED '益')
 2. verb to increase / to benefit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '益')
 3. verb to pour in more
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '益')

Contained in

Contained in

日益收益效益权益公益益处多多益善有益精益求精无益延年益寿增益得益益州益州名画录获益补益开卷有益助益裨益愈益益友良师益友公益事业受益益发损益王益益加

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 — count: 168
 • Scroll 5 Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 — count: 161
 • Scroll 6 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 — count: 141
 • Scroll 14 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 — count: 137
 • Scroll 7 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 120
 • Scroll 16 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 114
 • Scroll 8 Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 — count: 90
 • Scroll 6 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 83
 • Scroll 4 Weimo Yi Ji 《維摩義記》 — count: 79
 • Scroll 5 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 71

Collocations

 • 大利益 (大利益) 乃至現通作大利益 — Ren Xian Jing 《人仙經》, Scroll 1 — count: 45
 • 资益 (資益) 資益諸根 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》, Scroll 2 — count: 14
 • 益众生 (益眾生) 多利益眾生 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 10
 • 获利益 (獲利益) 當獲利益 — Hu Guo Jing 《護國經》, Scroll 1 — count: 7
 • 益利 (益利) 能益利與安 — Śṛgālavādasūtra 《善生子經》, Scroll 1 — count: 6
 • 有利益 (有利益) 有利益是我 — Sangītisūtra 《大集法門經》, Scroll 1 — count: 6
 • 望益 (望益) 士丈夫望益 — Śṛgālavādasūtra 《善生子經》, Scroll 1 — count: 6
 • 益心 (益心) 不利益心故 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 4 — count: 6
 • 润益 (潤益) 潤益諸根 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 7 — count: 5
 • 益不为 (益不為) 必益不為惡 — Śṛgālavādasūtra 《善生子經》, Scroll 1 — count: 5