NTI Reader
NTI Reader

 1. noun increase / benefit
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (GCED '益')
 2. verb to increase / to benefit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '益')
 3. verb to pour in more
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GCED '益')

Contained in

利益日益收益效益权益公益益处多多益善有益精益求精无益延年益寿饶益增益说十二神将饶益有情结愿神咒蕅益大师得益益州益州名画录获益慧益补益思益梵天所问经法眼文益清凉文益摄益思益梵天所问经观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法金陵清凉院文益禅师语录清凉文益文益饶益有情戒饶益有情利益归于常住开卷有益思益经思益梵天问经思益义经助益裨益愈益益友蕅益良师益友公益事业受益益发教益损益王益益加

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 7 168
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 161
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 6 141
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 14 137
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 7 120
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 16 114
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 8 90
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 6 83
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 4 79
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 5 71

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大利益 大利益 乃至現通作大利益 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 45
资益 資益 資益諸根 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 2 14
益众生 益眾生 多利益眾生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 12
获利益 獲利益 當獲利益 Hu Guo Jing 《護國經》 Scroll 1 7
有利益 有利益 有利益是我 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 6
益利 益利 能益利與安 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
望益 望益 士丈夫望益 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
益心 益心 不利益心故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 5
益不为 益不為 必益不為惡 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 5
润益 潤益 潤益諸根 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 5