NTI Reader
NTI Reader

利益 lìyì

lìyì noun benefit / interest
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '利益')

Contained in

观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法利益归于常住国家利益利益输送人民利益光荣归于佛陀,成就归于大众,利益归于常住,功德归于信徒利益众生

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
利益安乐 利益安樂 能令多人利益安樂 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 37
利益一切众生 利益一切眾生 彼王恒作如此利益一切眾生 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 15
作利益 作利益 而作利益 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 13
欲利益 欲利益 頗欲利益諸家不 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 11
长夜利益 長夜利益 使我當有長夜利益安樂之報 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 8
利益心 利益心 如是二處利益心 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8
利益天人 利益天人 以慈愍心利益天人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
利益世间 利益世間 利益世間諸天人民 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 6
利益无量 利益無量 成就利益無量眾生 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 5
利益诸众生 利益諸眾生 汝不知我本日所願常欲利益諸眾生耶 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 2 5