NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

利益 lìyì

lìyì noun benefit / interest
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '利益')

Contained in

观自在菩萨大悲智印周遍法界利益众生薰真如法利益归于常住国家利益利益输送人民利益光荣归于佛陀,成就归于大众,利益归于常住,功德归于信徒利益众生

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
利益安乐 利益安樂 能令多人利益安樂 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 37
利益一切众生 利益一切眾生 彼王恒作如此利益一切眾生 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 15
作利益 作利益 而作利益 Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 Scroll 1 13
欲利益 欲利益 頗欲利益諸家不 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 7 11
利益心 利益心 如是二處利益心 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8
长夜利益 長夜利益 使我當有長夜利益安樂之報 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 8
利益天人 利益天人 以慈愍心利益天人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 7
利益世间 利益世間 利益世間諸天人民 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 6
利益咸 利益鹹 乃至諸天人眾悉無利益咸生苦惱 Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 Scroll 1 5
利益无量 利益無量 成就利益無量眾生 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
慈愍利益天人 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
利益 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
利益 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
利益 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
何處說法利益有情 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
利益世間諸天人民 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
如此利益一切眾生 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
成就利益無量眾生 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
利益天人 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 7
教化利益 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
利益 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 10
親近利益 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 8
利益 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
使長夜利益安樂 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 4
利益 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 6
惡心利益 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
五分利益 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
使長夜利益安樂 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
利益 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 6
利益 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
出生利益 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
一切安樂利益 Scroll 1 in Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 1
心志利益 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
爾時世尊利益 Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 1
利益無有窮盡 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1