1. noun preface / introduction
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In the sense of 序言 (CCD 1 '序' 4; FE '序' 1)
 2. noun order / sequence
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In the sense of 次序 (CCD 1 '序' 1; FE '序' 2)
 3. noun wings of a house
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD 2 '序' 1)
 4. noun a school
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD 1 '序' 2)
 5. noun to arrange / to put in order
  Domain: Literary Chinese 文言文
 6. noun overture / prelude
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In the sense of 序曲 (CCD 1 '序' 3)

Contained in

播送次序有序程序工序顺序秩序词序次序序数支程序小应用程序汇编程序补丁程序蜘蛛程序序言循序渐进三部赋序新序无序程序员时序禅源诸诠集都序应用程序序文序分循序序列序列化语序井然有序序位序职庠序送孟东野序序听迷诗所经序曲序次序齿序跋序幕序论原子序数分解程序逆序字母顺序升序升序排列二序两序二种序西序

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 — count: 87
 • Scroll 12 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 — count: 81
 • Scroll 6 Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 — count: 78
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 75
 • Scroll 1 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 75
 • Scroll 2 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 68
 • Scroll 2 Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 — count: 68
 • Scroll 10 Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 — count: 67
 • Scroll 2 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 — count: 63
 • Scroll 1 Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 — count: 60

Collocations

 • 序品第一 (序品第一) 序品第一 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 1 — count: 34
 • 详序 (詳序) 威儀詳序 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 5 — count: 20
 • 经序 (經序) 經序 — Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》, Scroll 7 — count: 7
 • 后序 (後序) 妙法蓮華經後序 — The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》, Scroll 7 — count: 7
 • 失序 (失序) 穢染閨閤上下失序 — Yangjuemo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦掘摩經》, Scroll 1 — count: 5
 • 序云 (序雲) 式貽來世序云爾 — Bhaiṣajyagurupūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Medicine Buddha Sutra / Yaoshi Rulai Benyuan Jing) 《佛說藥師如來本願經》, Scroll 1 — count: 3
 • 妙法莲华经序 (妙法蓮華經序) 御製大乘妙法蓮華經序 — The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》, Scroll 1 — count: 2
 • 金光明经序 (金光明經序) 金光明經序 — Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》, Scroll 1 — count: 2
 • 楞伽阿跋多罗宝经序 (楞伽阿跋多羅寶經序) 楞伽阿跋多羅寶經序 — Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》, Scroll 1 — count: 2
 • 四序 (四序) 雖復四序花竹恒茂 — Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》, Scroll 11 — count: 2