NTI Reader
NTI Reader

无人 (無人) wú rén

wú rén adjective unmanned / uninhabited
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
Notes: (CC-CEDICT '無人')

Contained in

目中无人无人问津无人区无人驾驶

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 22
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 6 21
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 18
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 24 17
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 10 16
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 15
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 15
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Pusa Tuoluoni Jing) 《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經》 Scroll 1 15
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 15
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 15 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无人能 無人能 亦復無人能算計此者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 16
无人扶持 無人扶持 無人扶持 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 5
无人民 無人民 猶如無事無人民處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 4
无人处 無人處 樂無人處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 3
深山无人 深山無人 遠棄深山無人之處 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 3
无我无人 無我無人 無我無人 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 7 2
廓无人 廓無人 空廓無人 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 2
终无人 終無人 終無人能讀此偈者 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 2
无人瞻视 無人瞻視 無人瞻視 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 2
无人守护 無人守護 其善見園無人守護 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 2