NTI Reader
NTI Reader

无人 (無人) wú rén

wú rén adjective unmanned / uninhabited
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
Notes: (CC-CEDICT '無人')

Contained in

目中无人无人问津无人区无人驾驶无人战斗航空载具无人航空载具无人飞行载具无人飞行系统无人飞机

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 22
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 6 21
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 18
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 24 17
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 10 16
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Mo Li Zhi Tian Pusa Tuoluoni Jing) 《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經》 Scroll 1 15
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 15
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 15
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 15
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 4 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无人能 無人能 亦復無人能算計此者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 16
无人扶持 無人扶持 無人扶持 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 7 5
无人民 無人民 猶如無事無人民處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 56 4
无人处 無人處 樂無人處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 3
深山无人 深山無人 遠棄深山無人之處 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 3
无人问 無人問 無人問卿事 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 59 2
独无人 獨無人 我獨無人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 2
无人执持 無人執持 無人執持 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 2
无人守护 無人守護 其善見園無人守護 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 2
无人瞻视 無人瞻視 無人瞻視 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 2