NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

眼见 (眼見) yǎn jiàn

yǎn jiàn phrase to see with one's own eyes
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '眼見')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 5 50
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 49
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 72 37
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 4 34
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 2 34
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 26
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 2 25
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 2 25
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 8 20
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 66 20

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
眼见色 眼見色 比丘眼見色無憂無喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 123
比丘眼见 比丘眼見 比丘眼見色無憂無喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 15
谓眼见 謂眼見 謂眼見於色 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 7
道眼见 道眼見 持道眼見上諸天 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
眼见佛性 眼見佛性 諸佛世尊眼見佛性 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 27 6
眼见第一义 眼見第一義 以眼見第一義說一法 Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing (Aṭṭhakanagarasutta) 《十支居士八城人經》 Scroll 1 5
菩萨眼见 菩薩眼見 若諸菩薩眼見色已 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 5 5
净天眼见 淨天眼見 以淨天眼見於諸人 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 30 5
眼见可爱 眼見可愛 眼見可愛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 5
众生眼见 眾生眼見 若有眾生眼見我身三十二相 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
比丘眼見無憂 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
眼見 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
眼見 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
眼見諸天 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
眼見 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
眼見 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
眼見 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
眼見魂神從來 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
眼見 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 1
眼見眼根 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
比丘眼見 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
眼見 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
眼見世尊弟子比丘世尊修習梵行 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
眼見 Scroll 35 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
眼見 Scroll 1 in Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 1
眼見世間罪福分明 Scroll 1 in Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 1
眼見 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 2
眼見第一義一法 Scroll 1 in Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing (Aṭṭhakanagarasutta) 《十支居士八城人經》 5
眼見可愛 Scroll 8 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
眼見 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
眼見 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 13
眼見 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 16
眼見可意 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
眼見分別好惡 Scroll 1 in Fang Niu Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 1
所謂眼見 Scroll 7 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5