NTI Reader
NTI Reader

眼见 (眼見) yǎn jiàn

yǎn jiàn phrase to see with one's own eyes
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '眼見')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 5 50
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 49
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 72 37
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 2 34
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 4 34
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 26
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 2 25
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 2 25
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 66 20
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 8 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
眼见色 眼見色 比丘眼見色無憂無喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 123
比丘眼见 比丘眼見 比丘眼見色無憂無喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 15
道眼见 道眼見 持道眼見上諸天 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 7
谓眼见 謂眼見 謂眼見於色 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 7
眼见佛性 眼見佛性 諸佛世尊眼見佛性 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 27 6
眼见可爱 眼見可愛 眼見可愛 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 5
净天眼见 淨天眼見 以淨天眼見於諸人 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 30 5
眼见第一义 眼見第一義 以眼見第一義說一法 Shi Zhi Jushi Ba Cheng Ren Jing (Aṭṭhakanagarasutta) 《十支居士八城人經》 Scroll 1 5
众生眼见 眾生眼見 若有眾生眼見我身三十二相 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 3 5
菩萨眼见 菩薩眼見 若諸菩薩眼見色已 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 5 5