NTI Reader
NTI Reader

说欲 (說欲) shuō yù

shuō yù set phrase explanation of desire
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Especially, to a monastic before taking precepts (Ding '說欲'; FGDB '說欲')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 20
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 15
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 14
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 1 11
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 4 9
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 9
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 8
San Fadu Lun 《三法度論》 Scroll 3 7
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 43 7
Saṃyuktābhidharmahṛdaya śāstra 《雜阿毘曇心論》 Scroll 8 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
说欲界 說欲界 我說欲界天是我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 67
世尊说欲 世尊說欲 世尊說欲有障礙也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 21
说欲及 說欲及 不來諸比丘說欲及清淨 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 18 17
说欲爱 說欲愛 說欲愛蓋 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 26 15
说欲令 說欲令 雖復種種方便顯說欲令易解 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 81 12
说欲清净 說欲清凈 諸比丘說欲清淨 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 30 11
比丘说欲 比丘說欲 不來諸比丘說欲及清淨 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 18 9
说欲色界 說欲色界 復次前文唯說欲色界增上慢 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 43 7
方便说欲 方便說欲 世尊無量方便說欲有障礙 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 7
说欲界系 說欲界繫 何以故說欲界繫 Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 7 7