NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jié

 1. jié verb take by force, coerce
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '劫')
 2. jié noun a disaster
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '劫')
 3. jié noun a kalpa / an eon
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: kalpa, Pāli: kappa, Japanese: kō; a very long unit of time, equal to 4.32 billion years according to the Puranas (FGDB '劫'; JEBD 'Kō')

Contained in

劫持抢劫劫掠劫波摩诃劫宾那阿僧祇劫劫夺劫浊劫火劫难劫波树过去庄严劫千佛名经庄严劫贤劫星宿劫三阿僧祇劫成劫住劫壊劫空劫大劫三大阿僧祇劫三无數大劫三无数劫三劫劫数尘劫永劫三劫阿僧企耶劫后余生贤劫经过去庄严劫千佛名经现在贤劫千佛名经未来星宿劫千佛名经贤劫十六尊芥子劫芥城劫劫跛劫簸一劫无量劫殑伽沙劫亿劫无数劫百劫万劫坏劫小劫多劫四劫历劫

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 159
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 1 134
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 12 101
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 9 88
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 20 86

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
劫末 劫末 末劫末見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 32
末劫 末劫 末劫末見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 32
劫时 劫時 飢餓劫時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 30
中劫 中劫 如二十中劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 26
劫贝 劫貝 以新劫貝周遍纏身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 26
劫中 劫中 即彼三十一劫中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 25
败劫 敗劫 憶識世間二十成劫敗劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 21
过去劫 過去劫 復次過去劫中 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 15
来劫 來劫 於當來劫中 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 13
劒劫 劒劫 一者刀劒劫 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 12

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
過去九十一 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
周遍纏身 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
千萬 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
過去九十一 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 10
過去大國 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
般泥洹九十一 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 4
若干 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
比丘 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
無數 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
若干 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
可取金色 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
千萬時時 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
二十增減 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 5
僧祇 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
無數 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
過去 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 31
二十小劫 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
一者 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 30
何以正名 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5
一中 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
壽命 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 12