NTI Reader
NTI Reader

jié

 1. jié verb take by force, coerce
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '劫')
 2. jié noun a disaster
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '劫')
 3. jié noun a kalpa / an eon
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: kalpa, Pāli: kappa, Japanese: kō; a very long unit of time, equal to 4.32 billion years according to the Puranas (FGDB '劫'; JEBD 'Kō')

Contained in

劫持抢劫劫掠劫波摩诃劫宾那阿僧祇劫劫夺劫浊劫火劫难劫波树过去庄严劫千佛名经庄严劫贤劫星宿劫三阿僧祇劫成劫住劫壊劫空劫大劫三大阿僧祇劫三无數大劫三无数劫三劫劫数尘劫永劫三劫阿僧企耶劫后余生贤劫经过去庄严劫千佛名经现在贤劫千佛名经未来星宿劫千佛名经贤劫十六尊芥子劫芥城劫劫跛劫簸一劫无量劫殑伽沙劫亿劫无数劫百劫万劫坏劫小劫多劫四劫历劫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 154
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 1 126
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 12 91
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 9 88
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 20 86
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 84
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 1 71
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 12 70
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 9 64
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 62

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
劫末 劫末 末劫末見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 32
末劫 末劫 末劫末見 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 32
劫时 劫時 飢餓劫時 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 30
劫贝 劫貝 以新劫貝周遍纏身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 26
劫中 劫中 即彼三十一劫中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 25
败劫 敗劫 憶識世間二十成劫敗劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 21
过去劫 過去劫 復次過去劫中 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 15
来劫 來劫 於當來劫中 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 13
劒劫 劒劫 一者刀劒劫 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 12
贵劫 貴劫 二名穀貴劫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 12