NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

世人 shìrén

shìrén noun mankind
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: Literally, 'the people of the world' (GCED '世')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 33
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 24
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 21 21
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 21
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 23 20
The Platform Sutra of the Sixth Patriarch 《六祖大師法寶壇經》 Scroll 1 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
世人中 世人中 世人中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 27
诸天世人 諸天世人 諸天世人及龍鬼神 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 16
岁世人 歲世人 我欲次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當成佛 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 16
及世人 及世人 諸天及世人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 13
天世人 天世人 名聞天世人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 13
万岁世人 萬歲世人 是八萬歲世人中如來出現 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 10
惑世人 惑世人 狂惑世人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 8
余世人 餘世人 梵及餘世人所不能轉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
世人及 世人及 世人及阿須輪諸眾生等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 6
世人民 世人民 爾時世人民 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
世人不能 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
世人不能 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
世人大驚 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
諸天世人 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
世人婆羅門 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
所以世人 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
世人 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
世人愚癡 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
如今世人 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
世人以是 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
世人 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
譬如世人 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
一切世人 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
世人敬奉 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
世人滿足 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
世人 Scroll 36 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
後來世人 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 2
諸天世人鬼神 Scroll 1 in Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 1
世人卑下 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5
世人 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
世人同法 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
世人顛倒二邊 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
世人愛樂 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
世人 Scroll 3 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
譬如世人 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1