NTI Reader
NTI Reader

世人 shìrén

shìrén noun mankind
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Literally, 'the people of the world' (GCED '世')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 33
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 12 24
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 21 21
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 21
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 23 20
The Platform Sutra of the Sixth Patriarch 《六祖大師法寶壇經》 Scroll 1 17
The Southern School Sudden Teaching Mahāyāna Perfection of Wisdom in 25,000 Lines Sixth Patriarch Huineng Platform Sutra 《南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經》 Scroll 1 15
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 13
Adbhutadharmparyāya (Fo Shuo Wei Ceng You Yinyuan Jing) 《佛說未曾有因緣經》 Scroll 1 13
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 6 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
世人中 世人中 世人中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 27
诸天世人 諸天世人 諸天世人及龍鬼神 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 16
岁世人 歲世人 我欲次迦羅迦孫駄如來後於三萬歲世人中當成佛 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 16
天世人 天世人 名聞天世人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 10 13
及世人 及世人 諸天及世人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 13
万岁世人 萬歲世人 是八萬歲世人中如來出現 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 10
惑世人 惑世人 狂惑世人 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 8
余世人 餘世人 梵及餘世人所不能轉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
世人及 世人及 世人及阿須輪諸眾生等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 6
世人民 世人民 爾時世人民 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 6