NTI Reader
NTI Reader

中说 (中說) zhōng shuō

zhōng shuō proper noun Zhong Shuo
Domain: Literature 文学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Book 书名
Notes: A record by the Sui dynasty author 王通 Wang Tong (Wikipedia '中说')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 16 68
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 6 60
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 12 55
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 15 49
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 3 48
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 18 41
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 2 40
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 5 35
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 7 35
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 13 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
经中说 經中說 餘如波羅蜜闍經中說 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 18
中说法 中說法 佛於中說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
众中说 眾中說 此言眾中說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 12
大众中说 大眾中說 波梨梵志子於大眾中說如此言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 12
中说不善 中說不善 是我聖法中說不善貧窮也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 7
圣法中说 聖法中說 是我聖法中說不善貧窮也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 6
中说般若波罗蜜 中說般若波羅蜜 善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜時 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 7 6
法中说 法中說 當從何所法中說般若波羅蜜 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 1 6
四众中说 四眾中說 世尊於四眾中說四法句 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 6
般若波罗蜜中说 般若波羅蜜中說 是般若波羅蜜中說眾生有實不 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 8 6