NTI Reader
NTI Reader

中说 (中說) zhōng shuō

zhōng shuō proper noun Zhong Shuo
Domain: Literature 文学 , Subdomain: China 中国 , Concept: Book 书名
Notes: A record by the Sui dynasty author 王通 Wang Tong (Wikipedia '中说')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 16 68
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 6 60
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 12 55
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 15 49
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 3 48
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 18 41
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 2 40
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 7 35
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 13 35
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 5 35

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
经中说 經中說 餘如波羅蜜闍經中說 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 13 18
中说法 中說法 佛於中說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
大众中说 大眾中說 波梨梵志子於大眾中說如此言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 13
众中说 眾中說 此言眾中說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 12
中说不善 中說不善 是我聖法中說不善貧窮也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 7
法中说 法中說 當從何所法中說般若波羅蜜 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 1 6
般若波罗蜜中说 般若波羅蜜中說 是般若波羅蜜中說眾生有實不 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 8 6
圣法中说 聖法中說 是我聖法中說不善貧窮也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 6
四众中说 四眾中說 世尊於四眾中說四法句 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 6
中说般若波罗蜜 中說般若波羅蜜 善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜時 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 7 6