NTI Reader
NTI Reader

qīng

 1. qīng noun minister / high officer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 官爵; for example, 上卿 'Senior Minister' (Pulleyblank 1995, p. 78; Kroll '卿' 1; Unihan '卿'; XHZD '卿' 1)
 2. qīng pronoun term of endearment between spouses
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
  Notes: (Guoyu '卿' pronoun 3; Kroll '卿' 2a; XHZD '卿' 2)
 3. qīng pronoun you
  Domain: Literature 文学
  Notes: In the sense of 您 (Guoyu '卿' pronoun 2)
 4. qīng pronoun noble / your lordship
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '卿' pronoun 1; Kroll '卿' 2; Unihan '卿')
 5. qīng proper noun Qing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: In the sense of 您 (Guoyu '卿' n 3)

Contained in

颜真卿国务卿颜杲卿关汉卿刘长卿干卿何事干卿底事九卿孙卿子荀卿美国国务卿玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状公卿王侯公卿上卿爱卿

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 37
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 43 32
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 23 28
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 25
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 10 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 52 24
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 22
Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 《阿育王息壞目因緣經》 Scroll 1 22
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 22
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 2 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
卿等 卿等 欲見卿等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 77
禄卿 祿卿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 25
卿传法 卿傳法 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 19
卿明教 卿明教 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 11
胪卿 胪卿 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 10
卿今 卿今 卿今可為諸比丘說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 9
召公卿 召公卿 明日即召公卿 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 51 5
视卿 視卿 今我視卿 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 5
卿传教 卿傳教 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 5
问卿 問卿 來問卿等 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 5