NTI Reader
NTI Reader

qīng

 1. qīng noun minister
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Used by a king to his minister in Classical Chinese (Pulleyblank 1995, p. 78)
 2. qīng pronoun term of endearment between spouses
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 3. qīng pronoun thou
  Domain: Poetry 诗

Contained in

颜真卿国务卿颜杲卿关汉卿刘长卿九卿孙卿子荀卿美国国务卿玄宗朝翻经三藏善无畏赠鸿胪卿行状公卿王侯公卿

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 37
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 43 32
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 23 28
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 25
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 52 24
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 10 24
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 22
Ayuwang Xi Huai Mu Yinyuan Jing 《阿育王息壞目因緣經》 Scroll 1 22
Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 Scroll 4 22
Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》 Scroll 2 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
卿等 卿等 欲見卿等 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 82
禄卿 祿卿 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 25
卿传法 卿傳法 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 19
卿明教 卿明教 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 11
胪卿 胪卿 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 10
卿今 卿今 卿今可為諸比丘說法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 9
问卿 問卿 來問卿等 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 5
召公卿 召公卿 明日即召公卿 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 51 5
卿传教 卿傳教 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 5
视卿 視卿 今我視卿 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 5