NTI Reader
NTI Reader

之中 zhīzhōng

 1. zhīzhōng phrase inside
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: (CC-CEDICT '之中')
 2. zhīzhōng phrase among
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: (CC-CEDICT '之中')
 3. zhīzhōng phrase in the midst of (doing something) / during
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: (CC-CEDICT '之中')

Contained in

意料之中

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 7 60
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 1 59
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 5 52
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 8 47
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 41
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 9 35
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 35
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 34
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 34
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 8 32

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
地狱之中 地獄之中 精神當生惡道地獄之中 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 12
法相之中 法相之中 法相之中 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 9
日之中 日之中 而諸天意欲留舍利七日之中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
世界之中 世界之中 爾時四洲世界之中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 8
大众之中 大眾之中 於毘舍離大眾之中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
一日之中 一日之中 馬寶一日之中即善調伏堪受諸事 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 7
林之中 林之中 彼八千娑羅樹林之中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
法律之中 法律之中 法律之中 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 5
城之中 城之中 彼城之中 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5
聚落之中 聚落之中 即往彼處聚落之中 Hu Guo Jing 《護國經》 Scroll 1 5