NTI Reader
NTI Reader

负 (負)

  1. verb to bear / to carry
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '負')
  2. verb to lose
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

负责人负责负责任负面负有担负负担辜负欺负抱负负伤自负盈亏自负忘恩负义负数肩负荷负负荷如释重负负面情绪负重胜负负累背负忍辱负重负债重负负载决胜负负气正负负鼠负翁负疚孤负负心亏负减负负方

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Tarkaśāstra (Rushi Lun) 《如實論》 Scroll 1 43
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 2 41
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 23
Upāyahṛdaya (Fangbian Xin Lun) 《方便心論》 Scroll 1 23
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 57 19
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 19
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 16
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 8 14
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 20 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
堕负 墮負 彼必墮負 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 46
负处 負處 墮負處耶 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 36
负门 負門 是名墮負門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 48 15
负草 負草 中道吾負草還於城門中 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 9
负麻 負麻 其無智人負麻而歸居家 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 7
人负 人負 二人負貨又復前行 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 6
躬负 躬負 老母躬負此餅從尊者賓頭盧後往至世尊所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4
负行 負行 所有大地之土可以負行 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 4
负釜 負釜 遙見使人負釜而來 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 4
负百 負百 猶如有人雖負百錢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 4