1. noun a man; a male adult
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '夫' fū 2; Guoyu '夫' fū n 1; Kroll 2015 '夫' fū 1, p. 117; Unihan '夫'; XHZD '夫' fū 1)
 2. pronoun this; that; those
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Demonstrative 指示代词
  Notes: 夫 was also used as a demonstrative pronoun in preclassical and classical Chinese, in the sense of 此 or 彼 (CCD '夫' fú 1; Guoyu '夫' fú adj; Pulleyblank 1995, p. 89; Unihan '夫').
 3. particle now; still
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Modal Particle 语气助词
  Notes: In Literary Chinese 夫 may be placed at the start of a sentence to introduce a topic (CCD '夫' fú 3; Guoyu '夫' fú particle 1; Kroll 2015 '夫' fú 1, p. 117; Pulleyblank 1995, p. 74; XHZD '夫' fú 1).
 4. particle is it not?; final particle
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Modal Particle 语气助词
  Notes: In this sense 夫 may be used to form questions in Literary Chinese (Guoyu '夫' fú particle 2; Kroll 2015 '夫' fū 2, p. 117; Pulleyblank 1995, p. 145; ; XHZD '夫' fú 2).
 5. noun husband
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 丈夫 (CCD '夫' fū 1; Guoyu '夫' fū n 3; Kroll 2015 '夫' fū 1a, p. 117; Unihan '夫'; XHZD '夫' fū 2)
 6. noun a person
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a noun suffix (Guoyu '夫' fū n 2; Kroll 2015 '夫' fū 3, p. 117)
 7. noun someone who does manual work
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, 渔夫 'fisherman' or 农夫 'farmer' (CCD '夫' fū 3; Guoyu '夫' fū n 4).
 8. noun a hired worker
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '夫' fū 4).
 9. pronoun he
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: A personal pronoun, in the sense of 他 (CCD '夫' fú 2; Guoyu '夫' fú pronoun; Kroll 2015 '夫' fú 2, p. 117)

Contained in

Also contained in

夫子自道清道夫纤夫做功夫谏大夫胡夫望夫石且夫贩夫俗子罗巴切夫斯基嫁夫男子汉大丈夫抓工夫普加乔夫高尔夫球夫风者,天地之气杀狗劝夫斋夫鳏夫迂夫子双独夫妇轿夫有妇之夫塔夫绸潜夫论哈夫拉夫妻肺片毕尼奥夫带夫婿家庭煮夫大丈夫押寨夫人杜莎夫人沃尔夫奖鱼夫贾夫纳车脚夫巴夫那加尔民贼独夫夫家窝夫一夫多妻制

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Treasure Store Treatise 寶藏論 — count: 68
 • Scroll 1 Zhao Lun 肇論 — count: 65 , has English translation
 • Scroll 2 Tan Jin Wenji 鐔津文集 — count: 64
 • Scroll 2 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 弘明集 — count: 56 , has English translation
 • Scroll 13 Guang Hong Ming Ji 廣弘明集 — count: 53 , has English translation
 • Scroll 6 Bian Zheng Lun 辯正論 — count: 53
 • Scroll 14 Guang Hong Ming Ji 廣弘明集 — count: 49 , has English translation
 • Scroll 6 Beishan Record 北山錄 — count: 48
 • Scroll 5 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 弘明集 — count: 44 , has English translation
 • Scroll 7 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 弘明集 — count: 42 , has English translation

Collocations

 • 壮夫 (壯夫) 譬如世間有力壯夫 — Beginning of the World (Qi Shi Jing) 起世經, Scroll 4 — count: 9
 • 大士夫 (大士夫) 南無大士夫 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 33 — count: 7
 • 名士夫 (名士夫) 是名士夫捷疾具足 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 32 — count: 5
 • 夫曰 (夫曰) 語其夫曰 — Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經, Scroll 32 — count: 5
 • 夫延 (夫延) 俱至夫延城 — Nirvāṇa Sūtra 佛般泥洹經, Scroll 1 — count: 5
 • 夫出家 (夫出家) 夫出家者 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 1 — count: 5
 • 夫言 (夫言) 語夫言 — Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 賴吒和羅經, Scroll 1 — count: 4
 • 夫生 (夫生) 夫生有死 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 2 — count: 4
 • 夫智者 (夫智者) 夫智者以譬得解 — Saṃyuktāgama 雜阿含經, Scroll 5 — count: 4
 • 夫为人 (夫為人) 夫為人子 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 11 — count: 4