NTI Reader
NTI Reader

叹 (嘆) tàn

tàn verb to sigh / to gasp / to exclaim
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Acoustics 声学
Notes: (Unihan '嘆')

Contained in

惊叹叹词叹气赞叹感叹感叹号感叹句叹息惊叹赞叹悲叹慨叹叹德慨叹可叹悲叹叹号令人叹哀叹叹服叹赏默叹感叹词

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 94
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 2 75
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 4 72
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 67
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 5 64
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 12 61
Jin Guangming Jing Shu 《金光明經疏》 Scroll 1 58
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 51
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 2 46
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 42

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
赞叹 讚嘆 讚嘆稱說本所諷誦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 99
叹誉 嘆譽 世尊恒嘆譽尊者大迦栴延 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 26
称叹 稱嘆 稱嘆聖帝感動諸天 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 17
叹未曾有 嘆未曾有 皆嘆未曾有 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 14
叹言 嘆言 彼讚嘆言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 12
叹曰 嘆曰 嘆曰 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 10
叹如来 嘆如來 唯有賢聖弟子能以此言讚嘆如來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 7
叹佛德 嘆佛德 同聲嘆佛德 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 3 5
叹说 嘆說 各各嘆說此偈 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 4
嗟叹 嗟嘆 諸天所嗟嘆 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 4