shù

 1. shù adjective numerous / various
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '庶')
 2. shù noun multitude
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '庶')

Contained in

庶几庶民富庶黎庶庶子庶人庶母残我黎庶

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 28 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 25
 • Scroll 1 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 — count: 20
 • Scroll 30 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 15
 • Scroll 2 Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 — count: 13
 • Scroll 5 Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 — count: 13
 • Scroll 25 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 — count: 13
 • Scroll 5 Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 — count: 12
 • Scroll 7 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 — count: 12
 • Scroll 3 Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 — count: 11
 • Scroll 3 Guo Qing Bai Lu 《國清百錄》 — count: 11

Collocations

 • 众庶 (眾庶) 而世間眾庶非法放逸 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 49
 • 民庶 (民庶) 安慰民庶已 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 22
 • 士庶 (士庶) 人民士庶 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 11 — count: 20
 • 凡庶 (凡庶) 吾宿薄祐生在凡庶 — Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》, Scroll 1 — count: 14
 • 臣庶 (臣庶) 將諸臣庶奉迎於佛 — Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》, Scroll 2 — count: 5
 • 蒸庶 (蒸庶) 朕虔奉丕圖保乂蒸庶 — The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》, Scroll 1 — count: 5
 • 微庶 (微庶) 多他微庶路 — Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》, Scroll 7 — count: 5
 • 庶心 (庶心) 眾庶心生 — Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》, Scroll 5 — count: 4
 • 群庶 (群庶) 諸群庶各相謂言 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 47 — count: 4
 • 庶类 (庶類) 隨順眾庶類 — Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 9 — count: 3