NTI Reader
NTI Reader

出世 chūshì

 1. chūshì verb to be born / to come into being
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
 2. chūshì verb to become a monk or num / to leave secular life
  Domain: Buddhism 佛教
 3. chūshì verb to be not of this world
  Domain: Buddhism 佛教
 4. chūshì noun transcendental
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Philosophy 哲学
  Notes: Sanskrit equivalent: lokottara

Contained in

说出世部出世间出世间道出世间法出世间智出世间上上智如来出世间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 3 41
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 9 40
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 40
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 10 31
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 31
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 4 26
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 498 25
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 25
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 6 24
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 10 22

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
如来出世 如來出世 是以如來出世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 86
导师出世 導師出世 或有導師出世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 13
今出世 今出世 我今出世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
世出世 世出世 世出世願皆圓滿 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 8
未出世 未出世 為未出世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 7
出世胜 出世勝 雖行苦行不能證得出世勝智 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 7 6
出世说法 出世說法 出世說法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 6
求出世 求出世 唯求出世阿耨多羅三藐三菩提 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 6
世尊出世 世尊出世 世尊出世說真實法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 4
圣王出世 聖王出世 聖王出世 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 27 4