NTI Reader
NTI Reader

乱 (亂) luàn

 1. luàn adjective chaotic / disorderly
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (FE '亂' 1; Guoyu '亂' adj 1; Unihan '亂'; XHZD '乱' 1)
 2. luàn adjective confused
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '亂' 3)
 3. luàn verb to disturb / to upset / to throw into chaos
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 扰乱 or 打乱 in this sense (FE '亂' 4; XHZD '乱' 3)
 4. luàn verb to be promiscuous
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 淫乱 in this sense (Guoyu '亂' v 3; XHZD '乱' 5)
 5. luàn noun finale
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: The last part in a musical composition (Guoyu '亂' n 2)
 6. luàn verb to destroy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 破坏 (Guoyu '亂' v 2)
 7. luàn verb to confuse
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 混淆 in this sense (Guoyu '亂' v 1)
 8. luàn adjective agitated
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 烦乱 in this sense (Guoyu '亂' adj 2)
 9. luàn verb very
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 很 or 非常 (Guoyu '亂' adv 2)
 10. luàn adjective unstable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 不安定 (Guoyu '亂' adj 3)
 11. luàn adverb arbitrarily / indescriminately
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 随意, 随便, or 任意 in this sense (Guoyu '亂' adv 1; XHZD '乱' 4)
 12. luàn noun revolt / rebelion / riot
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 叛乱 or 动乱 in this sense (FE '亂' 2; Guoyu '亂' n 1; Unihan '亂'; XHZD '乱' 2)

Contained in

骚乱混乱狂乱乱七八糟胡乱捣乱动乱慌乱扰乱杂乱安史之乱叛乱兵荒马乱乱绞丝散乱乱说黄巾之乱八王之乱五胡乱华纷乱乱世彘之乱作乱靖康之乱戡乱战乱恼乱反乱忙乱斗乱错乱烦乱乱政淫乱打乱紊乱魔娆乱经荒乱迷乱乱世用重典心慌意乱离乱乱心散乱心一心不乱乱用乱吃昏乱乱纪乱讲乱象

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 3 53
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 2 48
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 46
Notes on Madhyāntavibhaṅgabhāṣya 《辯中邊論述記》 Scroll 3 42
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 22 40
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 37
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 36
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 10 35
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 33
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 8 33

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
乱想 亂想 一心無亂想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 73
娆乱 嬈亂 無嬈亂也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 57
乱风 亂風 有亂風起 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 41
婬乱 婬亂 有婬亂者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 20
不错乱 不錯亂 使不錯亂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 17
鬪乱 鬪亂 不念鬪亂 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 15
坏乱 壞亂 惡魔即以己力壞亂其意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 14
其後乱 其後亂 其後亂風吹大海水吹大水沫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 14
众乱 眾亂 生眾亂想 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 14
愦乱 憒亂 名憒亂 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 13