NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

便 biàn pián

 1. biàn adjective convenient / handy / easy
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 便 is synonymous with 简便 or 简易 in this sense (GHC '便' 3; Kroll '便' 1; NCCED '便' 2)
 2. biàn adjective advantageous
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 有利 (GHC '便' 1; Kroll '便' 2)
 3. biàn verb to pass stool / to excrete / to relieve oneself / to urinate
  Domain: Health 健康
  Notes: In the sense of 小便 'to urinate' or 大便 'to pass stool' (GHC '便' 5; Kroll '便' 4; NCCED '便' 5)
 4. pián adjective fat / obese
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 便 is synonymous with 肥胖 in this sense (Kroll '便' pián 2)
 5. biàn verb to make easy
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '便' 1b)
 6. biàn noun an unearned advantage
  Domain: Classical Chinese 古文
 7. biàn adjective ordinary / plain
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点
  Notes: (NCCED '便' 4)
 8. biàn conjunction if only / so long as / to the contrary
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 便 is synonymous with 只要 in this sense (GHC '便' 7; Kroll '便' 7; NCCED '便' 8)
 9. biàn adjective in passing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点
  Notes: 便 is synonymous with 顺便 in this sense (NCCED '便' 4)
 10. biàn adjective informal
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Characteristic 特点
  Notes: 便 is synonymous with 非正式 in this sense (Kroll '便' 5)
 11. biàn adverb right away / only / precisely / right after
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 便 is synonymous with 就 in this sense (GHC '便' 6; Kroll '便' 6; NCCED '便' 7)
 12. biàn adjective appropriate / suitable
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (NCCED '便' 1)
 13. biàn noun an advantageous occasion
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC '便' 2; NCCED '便' 3)
 14. biàn noun stool
  Domain: Health 健康
  Notes: (NCCED '便' 6)
 15. pián adjective quiet / quiet and comfortable
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 安适 (GHC '便' 9)
 16. biàn adjective proficient / skilled
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC '便' 4; Kroll '便' 3)
 17. biàn adverb already
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '便' 6b)
 18. pián adjective shrewd / slick / good with words
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GHC '便' 10; Kroll '便' pián 1)

Contained in

方便便捷便秘便利便于随便以便便宜便条顺便大便简便小便便道即便轻便搭便车胜鬘师子吼一乘大方便方广经便服便玛便装方便般若正方便便是遂便方便善巧大缘方便经大方便佛報恩经家常便饭菩萨行方便境界神通变化经大乘方便会善权方便权方便善巧方便大方广善巧方便经胜鬘师子吼一乘大方便方广经大方便顺权方便经乐璎珞庄严方便品经佛说大方广未曾有经善巧方便品大方广未曾有经善巧方便品摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会佛说善法方便陀罗尼经善法方便陀罗尼经如来方便善巧呪经方便心论五方便念佛门便便便当贪小便宜

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
便作 便作 便作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 20
灭便 滅便 以癡滅便行滅 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 11
便生 便生 便生邪婬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
便可 便可 便可說之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
便能 便能 四者見人說惡便能抑制 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
便失意 便失意 便失意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
世间便 世間便 念此世間便為敗壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
便诽谤 便誹謗 而便誹謗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
便命终 便命終 則便命終來生此間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4
今便 今便 我今便為得供養已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
世間便敗壞 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
便供養 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
便 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
便 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
便 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
種種開方便 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
便 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 18
便 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
便自得 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
便自在 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
便 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
便起行 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 10
二千便 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
便頭面世尊 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
便 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
便十法 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 39
便 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 43
便賢者阿難 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 27
爾時帝釋忉利天便 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
尸迦羅越便長跪 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
怨家便 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
便 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
便生死 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 3
師弟便諍言 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 47
便見天 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 15