NTI Reader
NTI Reader

便 biàn pián

 1. biàn adjective convenient / handy / easy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 便 is synonymous with 简便 or 简易 in this sense (GHC '便' 3; Kroll '便' 1; NCCED '便' 2)
 2. biàn adjective advantageous
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 有利 (GHC '便' 1; Kroll '便' 2)
 3. biàn verb to pass stool / to excrete / to relieve oneself / to urinate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: In the sense of 小便 'to urinate' or 大便 'to pass stool' (GHC '便' 5; Kroll '便' 4; NCCED '便' 5)
 4. pián adjective fat / obese
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 便 is synonymous with 肥胖 in this sense (Kroll '便' pián 2)
 5. biàn verb to make easy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '便' 1b)
 6. biàn noun an unearned advantage
  Domain: Literary Chinese 文言文
 7. biàn adjective ordinary / plain
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (NCCED '便' 4)
 8. biàn conjunction if only / so long as / to the contrary
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 便 is synonymous with 只要 in this sense (GHC '便' 7; Kroll '便' 7; NCCED '便' 8)
 9. biàn adjective in passing
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: 便 is synonymous with 顺便 in this sense (NCCED '便' 4)
 10. biàn adjective informal
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: 便 is synonymous with 非正式 in this sense (Kroll '便' 5)
 11. biàn adverb right away / then / right after
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 便 is synonymous with 即 or 就 in this sense (GHC '便' 6; Guoyu '便' adv 1; Kroll '便' 6; NCCED '便' 7)
 12. biàn adjective appropriate / suitable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '便' 1)
 13. biàn noun an advantageous occasion
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '便' 2; NCCED '便' 3)
 14. biàn noun stool
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
  Notes: (NCCED '便' 6)
 15. pián adjective quiet / quiet and comfortable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 安适 (GHC '便' 9)
 16. biàn adjective proficient / skilled
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '便' 4; Kroll '便' 3)
 17. biàn conjunction even if / even though
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 即使 (Guoyu '便' conj)
 18. pián adjective shrewd / slick / good with words
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '便' 10; Kroll '便' pián 1)
 19. biàn proper noun Hyep’yon / Ebin
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Japanese Buddhism 日本佛教 , Concept: Person 人
  Notes: Japanese: Ebin; a Korean involved in the transmission of Buddhism to nuns in Japan in the 6th century (Matsuo 2007, p. 17)

Contained in

方便爱小便宜便捷便秘便利便于随便以便便宜便条顺便大便简便小便便道即便轻便搭便车胜鬘师子吼一乘大方便方广经便服便玛便装方便般若正方便便是遂便方便善巧大缘方便经大方便佛報恩经家常便饭菩萨行方便境界神通变化经大乘方便会善权方便权方便善巧方便大方广善巧方便经胜鬘师子吼一乘大方便方广经大方便顺权方便经乐璎珞庄严方便品经佛说大方广未曾有经善巧方便品大方广未曾有经善巧方便品摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会佛说善法方便陀罗尼经善法方便陀罗尼经如来方便善巧呪经方便心论五方便念佛门便便便当

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 224
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 161
Quotations from Linji Chan Master Hui Zhao from Zhenzhou 《鎮州臨濟慧照禪師語錄》 Scroll 1 159
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 126
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 124
Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 122
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 30 117
Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 117
Quotations from Abbot Mi An 《密菴和尚語錄》 Scroll 1 117
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll100 116

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
便作 便作 便作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 20
灭便 滅便 以癡滅便行滅 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 11
便生 便生 便生邪婬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
便可 便可 便可說之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
世间便 世間便 念此世間便為敗壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
便诽谤 便誹謗 而便誹謗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
便能 便能 四者見人說惡便能抑制 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
便失意 便失意 便失意 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
便舍 便捨 勿便捨壽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 4
便命终 便命終 則便命終來生此間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4