NTI Reader
NTI Reader

转 (轉) zhuǎn zhuàn zhuǎi

 1. zhuǎn verb to transmit / to convey / to forward (mail)
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 转运 (CCD zhuǎn '转' 2; GHDC 1 '转' 1; Unihan '轉')
 2. zhuàn verb to revolve / to turn / to circle about / to walk about
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动 , Concept: Direction 方向
  Notes: (CCD zhuàn '转' 1; FE '轉' 1; Unihan '轉')
 3. zhuàn measure word a revolution
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: (CCD zhuàn '转' 3)
 4. zhuǎn verb to transmit / to convey / to forward (mail) / to transfer / to shift / to turn
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Archaic variant of modern traditional 轉
 5. zhuǎn verb to turn / to rotate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (CCD zhuǎn '转' 1; GHDC 1 '转' 5; Unihan '轉')
 6. zhuǎi verb to use many literary allusions
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD zhuǎi '转')
 7. zhuǎn verb to transfer
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
  Notes: In the sense of transferring a position or responsibility (GHDC 1 '转' 4)
 8. zhuǎn phrase Turn
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
  Notes: Venerable Master Hsing Yun's One-Stroke Calligraphy, translation by: Ven. Miao Guang 妙光 (FoguangPedia)

Contained in

转变转向转载转发公转自转不可逆转转移转换转让转轮圣王转播转动转告转录扭转旋转运转转达转化转入转弯好转周转转交转折转注转递转正转运转型中转天旋地转打转流转宛转辗转转轮盛转衰转法轮转法轮印转眼转写转法轮经像法转时展转转喻转读转识成智退转转轮王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 118
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 35 117
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 17 108
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 67 106
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 8 103
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 98
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 26 98
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 9 96
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 4 90
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 10 86

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
转坏 轉壞 轉住轉壞 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 11
转减 轉減 人命轉減 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
世间转 世間轉 世間轉惡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 10
转相承 轉相承 轉相承用不 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 9
转成 轉成 轉成細末 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 3 7
水转 水轉 其水轉減至無數百千萬由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 7
转麤 轉麤 其身轉麤 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6
不能转 不能轉 梵及餘世人所不能轉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
能转 能轉 唯佛乃能轉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5
动转 動轉 即於繩床上動轉其身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4