NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

听 (聽) tīng

 1. tīng verb to listen
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (GCED '聽')
 2. tīng verb to hear
  Domain: Acoustics 声学
  Notes: (GCED '聽')
 3. tīng verb to understand
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: For example, 听错 'misunderstand' (GCED '聽')
 4. tīng verb to hear a lawsuit
  Domain: Law 法律
  Notes: (GCED '聽')
 5. tīng verb to allow
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED '聽')
 6. tīng verb to await
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED '聽')
 7. tīng verb to acknowledge
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GCED '聽')

Contained in

收听公听会倾听听说听觉听见听写打听好听听讲窃听听话听取听众洗耳恭听听闻道听途说听受听从谛听听到听错听差听信听从比丘听施经佛说腹中女听经腹中女听经序听迷诗所经不故往歌舞观听听法视听馆藏视听资料不歌舞观听聆听听起来听信谣言听来听命听讼听事旁听动听听懂中听接听难听听课窃听器听不见听任

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jiemo 《羯磨》 Scroll 1 224
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 1 191
Tan Wu De Lu Bu Za Jiemo 《曇無德律部雜羯磨》 Scroll 1 179
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 26 177
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 52 173
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 48 172
Mahīśāsakakarman (Mi Sha Sai Jiemo Ben) 《彌沙塞羯磨本》 Scroll 1 169
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 1 168
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 166
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 165

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
观听 觀聽 歌舞倡伎不往觀聽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 22
听许 聽許 聽許為優婆塞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
一心听 一心聽 諸來會者皆一心聽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 11
愿听 願聽 唯願聽許於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 10
见听 見聽 寧有閑暇見聽許不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 10
善听 善聽 汝等當善聽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
彻听 徹聽 世尊於閑靜處天耳徹聽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 8
受教听 受教聽 當受教聽 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 7
听净 聽淨 彼於歌舞倡妓及往觀聽淨除其心 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 7
听世尊 聽世尊 唯聽世尊四眾弟子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 1
論事 Scroll 6 in Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 1
然而 Scroll 19 in Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 1
Scroll 3 in San Guo Yi Shi 《三國遺事》 1
Scroll 1 in Bian Zheng Lun 《辯正論》 1
Scroll 85 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 2
Scroll 99 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 2
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
優婆塞 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
如來正法優婆塞 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
使 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
出家 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
出家 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 14
比丘 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 8
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
靜心最後 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
今日 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 16
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 4
汝等聖者一心 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 4
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 4
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 4
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 6
比丘 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 2
歡娛 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 7
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1