NTI Reader
NTI Reader

第八 dì bā

dì bā ordinal Eighth
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量 , Concept: Ordinal 序数
Notes: The ordinal is formed by placing a numeral after the prefix 第 (Sun 2006, loc. 703).

Contained in

卷第八第八识

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 13 120
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 13 105
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 4 84
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 3 60
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 3 58
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 5 57
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 53
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 7 49
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 49 46
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 586 43

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
第八地 第八地 第八地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 4 95
经第八 經第八 中阿含未曾有法品郁伽長者經第八 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 28
品第八 品第八 佛說長阿含第四分世記經忉利天品第八 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 25
谓第八 謂第八 是謂第八德 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 12
第八解脱 第八解脫 是為第八解脫處 Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 6
第八未曾有 第八未曾有 是謂我大海中第八未曾有法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 5
第八见 第八見 是為第八見 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 5
第八日 第八日 至第八日即便產生 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 5
第八王子 第八王子 第八王子名曰泯圖 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 4
住第八 住第八 菩薩摩訶薩住第八不動地時 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 54 4