NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

shí

 1. shí number ten
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '十')
 2. shí noun Kangxi radical 24
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Ten (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. shí ordinal tenth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 4. shí adjective complete / perfect
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '十')

Contained in

十月十一月十二月十七大十分十六大十项全能十字十进位法合十十全十美十足二十国集团二十十渡明十三陵十大弟子四十二章经十善业道经十二门论十部十力十大愿王十法界十六观经十信十住十行十地十善十六国十字军十字军东侵十字军东征十日谈九十五条论纲十进位二十八宿五代十国燕云十六州幽云十六州双十协定十字形十诵律八十八佛忏悔文十六观十如是十界十方佛佛说四十二章经十方

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 17 417
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 302
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 299

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
二百五十 二百五十 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 55
十人 十人 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 47
十由旬 十由旬 高二十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 18
谓十 謂十 謂十救法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 16
十事 十事 以十事行示教利喜於王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 11
十比丘 十比丘 世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
高二十 高二十 高二十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
高三十 高三十 高三十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 5
十日 十日 十日之中猶未應清 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5
十灭法 十滅法 十滅法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四分 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
大比丘二百五 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大比丘二百五 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
大比丘二百五 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
一千二百五苾芻阿羅漢果 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 4
比丘 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 2
二百五比丘 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
比丘二百五 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
大比丘二百五 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
之中 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
如是兜婆 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
二百五優婆塞 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
具足 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
何等 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 27
執事供養長子 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 2
如是 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 4
二百五 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 4
大比丘二百五 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
比丘眾二百五 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 5
大比丘二百五 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
泥犁 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
龍王 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 5