shí

 1. shí number ten
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '十')
 2. shí noun Kangxi radical 24
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Ten (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. shí ordinal tenth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 4. shí adjective complete / perfect
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '十')

Contained in

Also contained in

三十而立十月十一月十二月十七大十分十六大十项全能十字十进位法十足二十国集团二十十渡明十三陵十部十六国十字军十字军东侵十字军东征十日谈九十五条论纲十进位二十八宿五代十国燕云十六州幽云十六州双十协定十字形

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 17 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 414
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 300
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 297
 • Scroll 4 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 — count: 275
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 255
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 255
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 249
 • Scroll 2 Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 — count: 248
 • Scroll 18 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 218
 • Scroll 20 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 207

Collocations

 • 二百五十 (二百五十) 與大比丘眾千二百五十人俱 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 55
 • 十人 (十人) 與大比丘眾千二百五十人俱 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 47
 • 谓十 (謂十) 謂十救法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 16
 • 十由旬 (十由旬) 高二十由旬 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 12
 • 十事 (十事) 以十事行示教利喜於王 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 15 — count: 11
 • 十比丘 (十比丘) 世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 7
 • 十日 (十日) 十日之中猶未應清 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 2 — count: 5
 • 高二十 (高二十) 高二十由旬 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 5
 • 十灭法 (十滅法) 十滅法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 5
 • 十修法 (十修法) 十修法 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 4