NTI Reader
NTI Reader

shí

 1. shí number ten
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Unihan '十')
 2. shí noun Kangxi radical 24
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Ten (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. shí ordinal tenth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 4. shí adjective complete / perfect
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '十')

Contained in

十月十一月十二月十七大十分十六大十项全能十字十进位法合十十全十美十足二十国集团二十十渡明十三陵十大弟子四十二章经十善业道经十二门论十部十力十大愿王十法界十六观经十信十住十行十地十善十六国十字军十字军东侵十字军东征十日谈九十五条论纲十进位二十八宿五代十国燕云十六州幽云十六州双十协定十字形十诵律八十八佛忏悔文十六观十如是十界十方佛佛说四十二章经十方

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 17 414
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 302
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 299
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 4 276
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 256
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 256
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 249
Fajie Tu Ji Cong Sui Lu 《法界圖記叢髓錄》 Scroll 2 249
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 220
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 206

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二百五十 二百五十 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 55
十人 十人 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 47
十由旬 十由旬 高二十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 18
谓十 謂十 謂十救法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 16
十事 十事 以十事行示教利喜於王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 11
十比丘 十比丘 世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
高二十 高二十 高二十由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 6
十日 十日 十日之中猶未應清 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5
十种 十種 其國常有十種聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
十灭法 十滅法 十滅法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5