NTI Reader
NTI Reader

无有 (無有) wú yǒu

wú yǒu set phrase there is not
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Same as 没有 (Guoyu '無有')

Contained in

是法平等 无有高下无有对待无有证者

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 5 123
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 121
Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 102
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 5 93
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 2 89
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 9 86
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 79
Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Asheshi Wang Jing) 《佛說阿闍世王經》 Scroll 2 78
Guancha Zhu Fa Xing Jing 《觀察諸法行經》 Scroll 4 77
Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 76

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
众生无有 眾生無有 若使一切眾生無有生者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 16
无有损耗 無有損耗 無有損耗 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 15
无有虚妄 無有虛妄 無有虛妄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 10
婆罗门无有 婆羅門無有 婆羅門無有能與如來等者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 8
无有怯弱 無有怯弱 無有怯弱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 8
无有忧 無有憂 無有憂畏 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
无有诤讼 無有諍訟 無有諍訟 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 6
无有爱 無有愛 則亦無有愛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6
无有厌足 無有厭足 無有厭足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
无有能 無有能 無有能轉者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 5