NTI Reader
NTI Reader

三十 sān shí

sān shí number thirty
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量

Contained in

三十七道品三十七菩提分法三十二大丈夫相三十三天三十三三十二相三十二大人相三十二大士相大人三十二相三十二三十六三十五佛名礼忏文佛说禅行三十七品经禅行三十七品经金刚顶瑜伽略述三十七尊心要金刚顶瑜伽三十七尊出生义金刚顶瑜伽三十七尊礼唯识三十论颂三十三身三十三应化身第三十年三十三十六计三十三过三十一三十四三十五三十七三十八三十九大年三十三十六字母三十日佛名三十佛名三十日祕佛佛光山开山三十周年纪念碑

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 60
Qi Yao Rang Zai Jue 《七曜攘災決》 Scroll 1 37
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 32
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 4 31
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 28
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 26
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 24
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 30 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 4 23
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 1 23

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三十日 三十日 如是亦三十日為一月 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 14
三十里 三十裡 廣三十里 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
三十万 三十萬 得三十萬眾 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 8
三十人 三十人 年少比丘三十人捨戒還俗 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 8
三十昼夜 三十晝夜 如是三十晝夜為一月 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 7
三十大丈夫相 三十大丈夫相 具足三十大丈夫相 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 57 6
广三十 廣三十 廣三十里 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
三十字 三十字 九百三十字 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 5
三十法 三十法 是為三十法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
三十岁 三十歲 彼土人民壽三十歲 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 8 5