NTI Reader
NTI Reader

chǎo

  1. chǎo noun fried flour
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: A kind of ration
  2. chǎo noun fried flour
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: A kind of ration

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 16 31
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 17 16
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 29 15
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 13 15
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 4 15
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 14 14
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 14
Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》 Scroll 7 14
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 31 12
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 16 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
麨蜜 麨蜜 即和麨蜜 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 16
蜜麨 蜜麨 即以蜜麨每處塗樹 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 9
麨酪 麨酪 即各將麨酪蜜和摶 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 32 7
饭麨 飯麨 弗于逮人亦食種種飯麨麵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 5
麨涂 麨塗 人便以蜜麨塗己身 Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 1 5
献麨 獻麨 遂獻麨蜜 The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 1 4
苏麨 蘇麨 為蘇麨塗 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 22 4
水火麨 水火麨 常當儲偫水火麨蜜 Fo Shuo Fo Da Seng Da Jing 《佛說佛大僧大經》 Scroll 1 4
麨团 麨團 各以麨團歡喜丸 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 4
麨面 麨面 而不食飯及與麨麵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 4