dié

 1. dié noun documents; records
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '牒')
 2. dié verb dispatch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '牒')

Contained in

 • 戒牒 Precept Certificate ; certificate of ordination
 • 度牒 ordination license

Also contained in

通关文牒谱牒最后通牒通牒牒谱文牒

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 99
 • Scroll 8 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 94
 • Scroll 2 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集 — count: 86
 • Scroll 10 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 84
 • Scroll 3 Shengman Bao Ku 勝鬘寶窟 — count: 73
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 64
 • Scroll 2 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 61
 • Scroll 5 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 61
 • Scroll 1 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集 — count: 61
 • Scroll 3 Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 首楞嚴義疏注經 — count: 56

Collocations

 • 牒前 (牒前) 牒前菩薩所化眾生 — Jingang Xian Lun 金剛仙論, Scroll 2 — count: 38
 • 牒上 (牒上) 著七寶牒上 — Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 大智度論, Scroll 98 — count: 8
 • 牒问 (牒問) 初牒問明 — Jingang Bore Shu 金剛般若疏, Scroll 4 — count: 7
 • 四牒 (四牒) 汝取僧伽梨四牒而敷 — Long Discourses (Chang Ahan Jing) 長阿含經, Scroll 3 — count: 6
 • 重牒 (重牒) 此重牒經故 — Jingang Xian Lun 金剛仙論, Scroll 6 — count: 6
 • 牒书 (牒書) 以黃金牒書般若波羅蜜置小床上 — The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 摩訶般若波羅蜜經, Scroll 27 — count: 6
 • 卷牒 (卷牒) 卷牒著衣囊中繫舉 — Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律, Scroll 5 — count: 6
 • 先牒 (先牒) 此先牒前所疑事也 — Jingang Xian Lun 金剛仙論, Scroll 8 — count: 5
 • 牒难 (牒難) 前二句牒難辭 — Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 金剛經纂要刊定記, Scroll 2 — count: 5
 • 牒释 (牒釋) 牒釋 — Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 金剛經纂要刊定記, Scroll 6 — count: 4