NTI Reader
NTI Reader

xiè

xiè adjective to idle / to be slack
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In the sense of 怠惰 (Guoyu '懈' v; Unihan '懈'; XHZD '懈')

Contained in

懈怠佛说懈怠耕者经懈怠耕者经坚持不懈懈惰松懈懈弛懈倦颇懈

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing 《等目菩薩所問三昧經》 Scroll 3 13
Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 11
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 42 11
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 10
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 10
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 7 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 53 10
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 16 10
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 9
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 1 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
懈废 懈廢 未曾懈廢 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 99
懈惓 懈惓 未甞懈惓不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 67
懈息 懈息 下至閑靜懈息之處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 54
疲懈 疲懈 疲懈難攝 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 48
懈慢 懈慢 不以懈慢心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 39
匪懈 匪懈 孜孜汲汲終日匪懈 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 21 28
懈退 懈退 懈退愁憂 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 566 21
休懈 休懈 終不休懈 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 19
无有懈 無有懈 所謂此三昧無有懈惓 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 21 18
懈堕 懈墮 懈墮憙忘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 13