NTI Reader
NTI Reader

xiè

xiè adjective idle / relaxed / remiss
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (Unihan '懈')

Contained in

懈怠佛说懈怠耕者经懈怠耕者经坚持不懈懈惰松懈懈弛颇懈

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Deng Mu Pusa Suo Wen Sanmei Jing 《等目菩薩所問三昧經》 Scroll 3 13
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 42 11
Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 2 11
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 16 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 53 10
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 10
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 35 10
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 10
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 7 10
Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 18 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
懈倦 懈倦 無有懈倦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 111
懈废 懈廢 未曾懈廢 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 98
懈惓 懈惓 未甞懈惓不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 66
懈息 懈息 下至閑靜懈息之處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 54
疲懈 疲懈 疲懈難攝 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 48
懈慢 懈慢 不以懈慢心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 39
畴懈 疇懈 孜孜汲汲終日匪懈 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 21 28
无有懈 無有懈 無有懈倦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 27
懈退 懈退 懈退愁憂 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 566 21
休懈 休懈 終不休懈 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 19