NTI Reader
NTI Reader

睡 (睡) shuì

shuì verb to sleep
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
Notes: FGS translation standard: sleep (Unihan '睡')

Contained in

睡觉睡眠瞌睡睡袋入睡打起瞌睡小睡酣睡离睡经沉睡睡姿睡醒打瞌睡午睡好睡睡梦中睡意睡眠不足想睡昏睡睡午觉睡衣熟睡睡莲睡过头睡着

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 40 34
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 20 33
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 24 29
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 32 23
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 4 23
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 5 22
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 20 21
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 15 18
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 18
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 2 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
眠睡 眠睡 捐除眠睡 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 28
睡卧 睡臥 捐除睡臥 Zhai Jing 《齋經》 Scroll 1 26
睡守护 睡守護 何人在此不睡守護 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 4 7
安睡 安睡 世有何人而得安睡 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 11 6
睡寤 睡寤 今夜睡寤不見太子 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 5
睡寐 睡寐 心惛於睡寐 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 5
睡时 睡時 於眠睡時夢一殊勝園林 Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 2 5
睡瞑 睡瞑 四為睡瞑 Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 Scroll 1 5
名为睡 名為睡 雖寤名為睡 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 8 5
止睡 止睡 是故須止睡 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 4 4