NTI Reader
NTI Reader

 1. noun night
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间
  Notes: (Barnes 2007, p. 31; Guoyu '夜' n 1; Unihan '夜')
 2. foreign ye
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used for the sound in mantras and Sanskrit names
 3. noun dark
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '夜' n 2; Unihan '夜')
 4. verb by night
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 夜行 (Guoyu '夜' v; Unihan '夜')

Contained in

昼夜日夜半夜夜里夜晚黑夜开夜车深夜夜间连夜夜班午夜夜功夜功河夜叉夜摩夜半踰城夜柔吠陀长夜初夜后夜夜半中夜夜摩天夜巡吉迦夜春江花月夜夜深人静目犍罗夜那毛伽利耶夜那祇夜岐夜祇夜经大圣天欢喜双身毘那夜迦法大圣天欢喜双身毘那夜迦法大圣欢喜双身大自在天毘那夜迦王归依念诵供养法金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经毘那夜迦誐那钵底瑜伽悉地品秘要大圣欢喜双身毘那夜迦天形像品仪轨佛说善夜经善夜经不夜宿俗家夜生活月夜奢迦夜牟尼夜郎夜行夙夜通夜夜光子夜

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
SarvāstivādaBhikṣunīprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiuni Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘尼波羅提木叉戒本》 Scroll 1 224
Mahāsaṅghabhikṣuṇivinaya (Mohe Sengzhi Biqiuni Jie Ben) 《摩訶僧祇比丘尼戒本》 Scroll 1 187
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 159
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 19 151
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 141
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 140
Sarvāstivādaprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘波羅提木叉戒本》 Scroll 1 135
Mohesengzhi Lu Da Biqiu Jie Ben 《摩訶僧祇律大比丘戒本》 Scroll 1 135
Wu Fen Jie Ben 《五分戒本》 Scroll 1 133
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 9 133

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一夜 一夜 正當忉利天上一日一夜耳 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 34
七夜 七夜 七日七夜恣意供養 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 23
夜闇 夜闇 於夜闇中竪立高幢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 17
波利夜 波利夜 名波利夜怛邏俱毗陀羅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 13
夜分 夜分 於夜分中復自思惟 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 12
在夜 在夜 及螢火蟲在夜闇中光明照耀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 12
夜食 夜食 不受夜食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 12
夜多 夜多 世尊於夜多說法已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 6
家长夜 家長夜 汝家長夜所共尊敬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 6
夜怛 夜怛 名波利夜怛邏俱毗陀羅 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 6