NTI Reader
NTI Reader

自然 zìrán

 1. zìrán noun nature
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然
  Notes: In the sense of 大自然 (CCD '自然' 1; Guoyu '自然' 1; Sun 2006, loc. 1545)
 2. zìrán adjective natural
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 天然 (CCD '自然' 2; Guoyu '自然' 2)
 3. zìrán adverb of course / certainly / naturally
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 当然 (CCD '自然' 3; Guoyu '自然' 3)

Contained in

大自然自然界自然科学自然数自然语言自然地理学顺其自然佛教与自然生态自然生态自然语言检索超自然自然条件自然主义自然主义超自然主义自然辩证法自然现象自然资源自然灾害自然选择自然权利自然淘汰自然而然自然风光自然史自然法自然人自然免疫自然与生命生命自然自然之美法尔自然顺其自然道法自然

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 98
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 88
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 64
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 58
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 3 52
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 8 52
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 2 47
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 4 45
Garbhāvakrāntinirdeśa (Bao Tai Jing) 《佛說胞胎經》 Scroll 1 43
Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》 Scroll 2 40

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
自然变成 自然變成 自然變成七寶宮殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 16
自然粳 自然粳 其後此地生自然粳米 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
自然风 自然風 有自然風 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 9
自然生 自然生 王有七寶自然生 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 7
生自然 生自然 其後此地生自然地肥 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 5
食自然 食自然 食自然飯 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
中自然 中自然 大燒炙地獄中自然有大火坑 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 5
自然坚固 自然堅固 在於空中自然堅固 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
空中自然 空中自然 在於空中自然堅固 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 4
自然枯 自然枯 是時甘泉自然枯涸 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 3