shū

shū adjective different / special / unusual
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '殊')

Contained in

特殊文殊菩萨文殊文殊师利所说不思议佛境界经文殊院文殊师利法王子文殊说般若经文殊师利曼殊室利殊异曼殊师利殊胜晏殊宴殊文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经文殊师利所说般若波罗蜜经文殊师利发愿经文殊师利普门会文殊师利授记会文殊说般若会文殊师利佛土严净经大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经文殊师利菩萨宝积三昧文殊师利菩萨问法身经文殊师利问菩萨署经文殊悔过经佛说文殊悔过经文殊师利净律经佛说文殊师利净律经文殊师利现宝藏经文殊师利般涅槃经佛说文殊师利般涅槃经文殊师利问菩提经文殊师利问经文殊问经字母品第十四文殊师利巡行经佛说文殊师利巡行经文殊师利行经佛说文殊师利行经大乘善见变化文殊师利问法经佛说大乘善见变化文殊师利问法经文殊支利普超三昧经曼殊室利呪藏中校量数珠功德经佛说大方广曼殊室利经大方广曼殊室利经金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨供养仪轨曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 — count: 40
 • Scroll 3 New Commentary on the Zhao Lun 《肇論新疏》 — count: 34
 • Scroll 1 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 — count: 33
 • Scroll 3 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 31
 • Scroll 9 Fahua Wen Ju Ji 《法華文句記》 — count: 31
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 28
 • Scroll 6 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 — count: 28
 • Scroll 1 Zhao Lun 《肇論》 — count: 26
 • Scroll 3 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 — count: 26
 • Scroll 2 Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 — count: 26

Collocations

 • 殊妙 (殊妙) 色相殊妙 — Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》, Scroll 1 — count: 82
 • 殊特 (殊特) 人中殊特 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 6 — count: 44
 • 端正殊 (端正殊) 報生形貌端正殊特 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 2 — count: 20
 • 殊低 (殊低) 殊低沙迦利迦花 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 7 — count: 16
 • 殊好 (殊好) 殊好花 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 20 — count: 11
 • 浮殊 (浮殊) 一名迦羅浮殊 — Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》, Scroll 4 — count: 11
 • 端严殊 (端嚴殊) 端嚴殊妙 — Qishi Jing 《起世經》, Scroll 1 — count: 9
 • 颜貌殊 (顏貌殊) 顏貌殊特 — Ekottarāgama 《增壹阿含經》, Scroll 32 — count: 9
 • 颜色殊 (顏色殊) 釋提桓因顏色殊妙 — An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》, Scroll 3 — count: 6
 • 殊丽 (殊麗) 色相殊麗 — Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》, Scroll 2 — count: 5