NTI Reader
NTI Reader

谛 (諦)

 1. noun truth
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: satya, Pāli: sacca; as in 四谛, the four noble truths (Guoyu '諦' n; XHZD '谛' 2)
 2. verb to examine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 细察 (Guoyu '諦' v)
 3. adverb carefully / attentively / cautiously
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 仔细 (Guoyu '諦' adv; Unihan '諦'; XHZD '谛' 1)

Contained in

四谛四圣谛真谛谛观四真谛谛听谛见谛念谛法谛治三谛俗谛第一义谛释昙谛瞿谛分別圣谛经苦圣谛苦谛集谛习谛苦习圣谛苦集谛灭谛苦灭谛苦尽谛苦灭圣谛爱灭苦灭圣谛道谛道圣谛趣苦灭道圣谛苦灭道圣谛苦出要谛四谛经伊谛佛多伽昙谛支昙谛四谛论二谛义第一义谛世俗谛世谛有谛胜义谛圣谛二谛见谛真俗二谛一实谛十六谛四谛十六行相一谛

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 521
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 1 223
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 1 176
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 165
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 2 150
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 8 119
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 77 94
Catuḥsatyaśāstra (Si Di Lun) 《四諦論》 Scroll 1 89
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 40 87
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 2 84

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谛受 諦受 諦受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 24
贤者谛 賢者諦 賢者諦受 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 17
世间谛 世間諦 世間諦如有也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 14
道德谛 道德諦 是名為道德諦 Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 Scroll 1 10
安谛 安諦 所作安諦 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 9
诚谛 誠諦 義味誠諦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
谛听谛 諦聽諦 諦聽諦思念之 Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 Scroll 1 7
法谛 法諦 隨法諦 Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 Scroll 1 7
谛定 諦定 諦見到諦定為八 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 6
谛知 諦知 若能諦知苦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 6