NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

谛 (諦)

 1. noun truth
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: satya, Pāli: sacca; as in 四谛 (sì dì), the four noble truths.
 2. verb to examine
  Domain: Classical Chinese 古文
 3. verb to understand
  Domain: Classical Chinese 古文
 4. adverb carefully / attentively / cautiously
  Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

四谛四圣谛真谛谛观四真谛谛听谛见谛念谛法谛治三谛俗谛第一义谛释昙谛瞿谛分別圣谛经苦圣谛苦谛集谛习谛苦习圣谛苦集谛灭谛苦灭谛苦尽谛苦灭圣谛爱灭苦灭圣谛道谛道圣谛趣苦灭道圣谛苦灭道圣谛苦出要谛四谛经伊谛佛多伽昙谛支昙谛四谛论二谛义第一义谛世俗谛世谛有谛胜义谛圣谛二谛见谛真俗二谛一实谛十六谛四谛十六行相一谛

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 521
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 1 226
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 1 176
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 165
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 2 150
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 8 119
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 77 94

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
谛受 諦受 諦受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 24
贤者谛 賢者諦 賢者諦受 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 17
世间谛 世間諦 世間諦如有也 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 14
道德谛 道德諦 是名為道德諦 Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 Scroll 1 10
安谛 安諦 所作安諦 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 9
诚谛 誠諦 義味誠諦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
法谛 法諦 隨法諦 Shi Fa Fei Fa Jing (Sappurisasutta) 《是法非法經》 Scroll 1 7
谛听谛 諦聽諦 諦聽諦思念之 Salt Water Parable Sūtra 《鹹水喻經》 Scroll 1 7
谛知 諦知 若能諦知苦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 6
谛定 諦定 諦見到諦定為八 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
義味 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
非常非身 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 6
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
專注 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 5
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 4
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
滅道 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
不能 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
不能 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
觀察 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
世間 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
世間 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
如是 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
無有 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1