NTI Reader
NTI Reader

àn

  1. àn verb close / shut
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: Variant of 暗 (Unihan '闇')
  2. àn adjective dark / dismal
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '闇')

Contained in

持戒者如闇遇明贫人得宝黑闇闇冥

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Vigrahavyāvartanī (Hui Zhenglun) 《迴諍論》 Scroll 1 43
Overiew of the Dvādaśanikāyaśāstra 《十二門論宗致義記》 Scroll 2 42
Commentary on the Dvādaśanikāyaśāstra 《十二門論疏》 Scroll 2 41
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 38
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 38
Twelve Gate Treatise 《十二門論》 Scroll 1 32
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 56 31
Mūlamadhyamakaśāstra (Fundamental Verses on the Middle Way) 《中論》 Scroll 2 29
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 8 27
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 28 25

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
愚闇 愚闇 佛察愚闇不與記莂 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 23
夜闇 夜闇 於夜闇中竪立高幢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 22
闇中 闇中 闇中施明 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 21
大闇 大闇 天下大闇 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 18
无明闇 無明闇 無明闇障 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 11 15
先闇 先闇 先闇而後明 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 18 8
癡闇 癡闇 故執癡闇而為真實 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 8
闇钝 闇鈍 婆羅門愚冥闇鈍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 7
闇坏 闇壞 闇壞而明成 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 40 6
入闇 入闇 從闇入闇 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 34 5