NTI Reader
NTI Reader

废 (廢) fèi

 1. fèi verb to abrogate / to terminate / to abandon / to discard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 停止 or 舍弃; for example, the idiom 半途而废 'give up halfway' (Guoyu '廢' v 1; Unihan '廢')
 2. fèi verb to damage / to decay
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 衰败 or 毁坏 (Guoyu '廢' v 2)
 3. fèi adjective useless / worthless
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 无用 (Guoyu '廢' adj 2)
 4. fèi noun a useless thing
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '廢' n)

Contained in

废弃作废废品废除废话废墟半途而废废气废物汉废帝晋废帝废黜废止荒废残废废失废纸废人偏废废时废弛废料颓废废水废释废佛废水报废三废废置旷废废旧废铁废礼前废帝后废帝宋前废帝废帝兴废废立废兴

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 5 121
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 11 82
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 1 57
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 40
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 35
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 10 29
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 1 27
Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》 Scroll 2 26
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 9 25
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 23

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
懈废 懈廢 未曾懈廢 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 82
废忘 廢忘 修習勿廢忘 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 28
废舍 廢捨 我當安慰修行正法無有廢捨 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 1 21
休废 休廢 終不休廢 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 5 17
妨废 妨廢 無所妨廢 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 16
废禅 廢禪 得具足戒而不廢禪 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 14
废修 廢修 廢修菩薩摩訶薩行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 341 8
废事业 廢事業 已有斯惡則廢事業 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
废退 廢退 廢退之耳 Taizi Mupo Jing 《太子慕魄經》 Scroll 1 4
废行道 廢行道 妨廢行道 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 9 4