NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

盖 (蓋) gài gě

 1. gài noun lid / top / cover / canopy
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
  Notes: (Unihan '蓋')
 2. gài verb to build
  Domain: Architecture 建筑学
 3. proper noun Ge
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
 4. gài noun a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: nivāraṇa, Pāli: nīvaraṇāni (BL 'nivāraṇa')
 5. gài conjunction because
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 因为 and 由于 in this sense
 6. gài adverb roughly / approximately
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 大概 in this sense
 7. gài adverb but / yet
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Synonymous with 却 and 则 in this sense
 8. gài adjective probably / about
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 盖 may be used as an introductory particle to affirm the truth or to open the possibility of doubt (Pulleyblank 1995, p. 124). For example, 蓋有之矣,我未之見也。 'Should there possibly be any such case, I have not seen it.' (Lunyu: 4.6/7/19, translation by Legge)
 9. gài verb to hide / to protect
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '蓋')

Contained in

覆盖比尔盖茨盖子掩盖膝盖秃宝盖宝盖遮盖铺盖宝盖头盖印华盖盖罐伞盖五盖除盖障幡盖除盖障菩萨所问经白伞盖大佛顶王最胜无比大威德金刚无碍大道场陀罗尼念诵法要佛顶大白伞盖陀罗尼经佛说大白伞盖总持陀罗尼经大白伞盖总持陀罗尼经福盖正行所集经惟盖竺头盖涵盖盖世倾盖盖上加盖锅盖头盖骨才华盖世盖兹封盖盖头净除罪盖娱乐佛法经顶盖盖瓦搭盖盖门后盖盖度翻盖盖饭盖州涂盖膝盖骨盖率盖帽盖章

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 48 147
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 26 103
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 3 76
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 38 73
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 4 73

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
疑盖 疑蓋 疑蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 45
贪欲盖 貪欲蓋 貪欲蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 30
阴盖 陰蓋 除眾陰蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 24
瞋恚盖 瞋恚蓋 瞋恚蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 23
睡眠盖 睡眠蓋 睡眠蓋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 21
箱盖 箱蓋 其門上有曲箱蓋 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 19
盖令 蓋令 已起貪欲蓋令滅 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 17
盖交 蓋交 門上有曲箱蓋交露 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 14
悔盖 悔蓋 掉悔蓋 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 11
盖覆 蓋覆 以蓋覆上 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
五者休息 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
增減 Scroll 1 in Hai Ba De Jing 《海八德經》 1
不了為何不止為何 Scroll 2 in Yin Chi Ru Jing Zhu 《陰持入經註》 1
綸誥 Scroll 2 in Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 1
俗字廣雅說文經文俗字 Scroll 2 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
空地 Scroll 4 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
王逸楚辞滯留國語說文廣雅 Scroll 7 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
本字眼暈 Scroll 13 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
周公立夏蚯蚓冬至蚯蚓江東歌女 Scroll 14 in The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 1
上古字說 Scroll 5 in Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 1
青豆 Scroll 10 in Translating Sanskrit (Fan Fanyu) 《翻梵語》 1
僧祐 Scroll 5 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
左右 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
貪欲 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
青衣 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 5
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
施行 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
然後 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
然後次第 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
愛欲 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 5
內外 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
天地 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 2
Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 3
Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
滿 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
欄楯 Scroll 3 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 8
Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
種種 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
種種周匝 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7