NTI Reader
NTI Reader

jìng

jìng verb to respect /to honor
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '敬')

Contained in

恭敬敬意敬爱敬礼尊敬敬酒崇敬敬而远之致敬敬赠孝敬成敬和教育机构敬畏敬业敬仰敬王唐敬宗郭守敬敬奉敬拜敬播虔敬敬慕信敬敬重欽敬敬服不敬归敬敬词敬辞丁敬敬身慧敬陈廷敬礼敬大厅敬佩善恭敬经佛说正恭敬经正恭敬经释门归敬仪八敬法敬称礼敬敬谨可敬可尊敬敬田六和敬肃敬起敬

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 78
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 12 69
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 25 66
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 56
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 56
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 1 54
Shi Men Guijing Yi 《釋門歸敬儀》 Scroll 1 52
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 16 52
Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》 Scroll 5 49
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 19 43

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
敬顺 敬順 敬順師長不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 30
敬事 敬事 宜敬事之 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 19
奉敬 奉敬 長夜奉敬供養禮事 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 11
宗敬 宗敬 人所宗敬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 10
敬佛 敬佛 一者敬佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
敬待 敬待 夫以此五事敬待於妻 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 8
令敬 令敬 令奉令敬 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 8
正敬 正敬 是以子當以五事正敬 Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 Scroll 1 6
敬法 敬法 二者敬法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
亲敬 親敬 卒見便親敬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6