NTI Reader
NTI Reader

jì jié

 1. noun gatha / hymn / verse
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: gāthā; records the teachings of the Buddha in verse form; one of the twelve divisions of the sutras 十二部经 (FGDB '偈'; MW 'gāthā')
 2. jié adjective martial
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')
 3. jié adjective brave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')
 4. jié adjective hasty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')

Contained in

偈子开经偈结斋偈四句偈金刚新眼疏经偈合释诗偈后出阿弥陀佛偈佛说弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨发愿王偈涅槃经本有今无偈论龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈劝发诸王要偈密迹力士大权神王经偈颂无量寿经优婆提舍愿生偈注禅偈赞阿弥陀佛偈佛使比丘迦旃延说法没尽偈百二十章往生礼赞偈七佛通戒偈一偈偈颂偈赞半偈歌偈偈语佛教经偈星云说偈兜率宫中偈赞夜摩宫中偈赞须弥顶上偈赞

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 10 208
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 1 169
Vigrahavyāvartanī (Hui Zhenglun) 《迴諍論》 Scroll 1 169
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 5 164
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 158
Mahāyānottaratantraśāstra (Jiujing Yi Cheng Bao Xing Lun) 《究竟一乘寶性論》 Scroll 4 149
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 3 148
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 4 147
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 4 141
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 3 140

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
说偈 說偈 世尊而說偈言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 1450
偈言 偈言 世尊而說偈言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 1046
偈答言 偈答言 尊者迦葉說偈答言 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 246
偈答曰 偈答曰 世尊以偈答曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 122
偈问 偈問 聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 41 85
帝偈 帝偈 受持跋地羅帝偈耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 57
偈曰 偈曰 向天帝釋而說偈曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 27
偈答 偈答 天帝釋即復以偈答侍者曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 27
贤善偈 賢善偈 持賢善偈及解義不 Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 Scroll 1 26
偈歎 偈歎 以偈歎曰 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 21