jì jié

 1. noun gatha / hymn / verse
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: gāthā; records the teachings of the Buddha in verse form; one of the twelve divisions of the sutras 十二部经 (FGDB '偈'; MW 'gāthā')
 2. jié adjective martial
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')
 3. jié adjective brave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')
 4. jié adjective hasty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')

Contained in

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 10 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 208
 • Scroll 1 Vigrahavyāvartanī (Hui Zhenglun) 《迴諍論》 — count: 169
 • Scroll 1 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 — count: 169
 • Scroll 5 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 164
 • Scroll 50 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 158
 • Scroll 4 Mahāyānottaratantraśāstra (Jiujing Yi Cheng Bao Xing Lun) 《究竟一乘寶性論》 — count: 149
 • Scroll 3 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 148
 • Scroll 4 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 147
 • Scroll 4 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 141
 • Scroll 3 Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 — count: 140

Collocations

 • 说偈 (說偈) 世尊而說偈言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 1410
 • 偈言 (偈言) 世尊而說偈言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 1014
 • 偈答言 (偈答言) 尊者迦葉說偈答言 — Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》, Scroll 1 — count: 210
 • 偈答曰 (偈答曰) 世尊以偈答曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 118
 • 偈问 (偈問) 聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 41 — count: 78
 • 帝偈 (帝偈) 受持跋地羅帝偈耶 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 43 — count: 57
 • 偈曰 (偈曰) 向天帝釋而說偈曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 28
 • 贤善偈 (賢善偈) 持賢善偈及解義不 — Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》, Scroll 1 — count: 26
 • 偈答 (偈答) 天帝釋即復以偈答侍者曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 18
 • 偈报 (偈報) 梵童子以偈報曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 17