jì jié

 1. noun gatha / hymn / verse
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: gāthā; records the teachings of the Buddha in verse form; one of the twelve divisions of the sutras 十二部经 (FGDB '偈'; MW 'gāthā')
 2. jié adjective martial
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')
 3. jié adjective brave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')
 4. jié adjective hasty
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '偈')

Contained in

偈子开经偈结斋偈四句偈金刚新眼疏经偈合释诗偈后出阿弥陀佛偈佛说弥勒菩萨发愿王偈弥勒菩萨发愿王偈涅槃经本有今无偈论龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈劝发诸王要偈密迹力士大权神王经偈颂无量寿经优婆提舍愿生偈注禅偈赞阿弥陀佛偈佛使比丘迦旃延说法没尽偈百二十章往生礼赞偈七佛通戒偈一偈偈颂偈赞半偈歌偈偈语佛教经偈星云说偈兜率宫中偈赞夜摩宫中偈赞须弥顶上偈赞

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 10 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 208
 • Scroll 1 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 — count: 169
 • Scroll 1 Vigrahavyāvartanī (Hui Zhenglun) 《迴諍論》 — count: 169
 • Scroll 5 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 164
 • Scroll 50 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 158
 • Scroll 4 Mahāyānottaratantraśāstra (Jiujing Yi Cheng Bao Xing Lun) 《究竟一乘寶性論》 — count: 149
 • Scroll 3 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 148
 • Scroll 4 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 147
 • Scroll 4 Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 — count: 141
 • Scroll 3 Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 — count: 140

Collocations

 • 说偈 (說偈) 世尊而說偈言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 1450
 • 偈言 (偈言) 世尊而說偈言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 1047
 • 偈答言 (偈答言) 尊者迦葉說偈答言 — Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》, Scroll 1 — count: 218
 • 偈答曰 (偈答曰) 世尊以偈答曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 120
 • 偈问 (偈問) 聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛事 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 41 — count: 85
 • 帝偈 (帝偈) 受持跋地羅帝偈耶 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 43 — count: 57
 • 偈答 (偈答) 天帝釋即復以偈答侍者曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 21 — count: 28
 • 偈曰 (偈曰) 向天帝釋而說偈曰 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 10 — count: 28
 • 贤善偈 (賢善偈) 持賢善偈及解義不 — Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》, Scroll 1 — count: 26
 • 偈问言 (偈問言) 世尊復說偈問言 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 38 — count: 18