NTI Reader
NTI Reader

夙夜 sùyè

sùyè noun morning and night / always / at all times
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '夙夜')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 8 6
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 5
Lokadharaparipṛcchā (Chi Ren Pusa Jing) 《持人菩薩經》 Scroll 1 5
Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 7 5
Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》 Scroll 1 5
Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 Scroll 4 3
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 3
Fo Shuo Yan Daosu Ye Jing 《佛說演道俗業經》 Scroll 1 3
Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 2 3
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 2 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夙夜畴 夙夜疇 夙夜匪懈無辱我 Yogacārabhūmi (Xiuxing Dao Di Jing) 《修行道地經》 Scroll 7 17
夙夜精进 夙夜精進 夙夜精進學 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 8 13
夙夜勤 夙夜勤 夙夜勤精進 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 11
夙夜七 夙夜七 菩薩生時夙夜七日 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 2 4
夙夜思 夙夜思 夙夜思女 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 4 4
夙夜精勤 夙夜精勤 夙夜精勤 Du Shi Pin Jing 《度世品經》 Scroll 3 4
夙夜悲 夙夜悲 夙夜悲慼不能自已 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 12 2
正法夙夜 正法夙夜 弘護正法夙夜無怠 Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 2
夙夜供养 夙夜供養 當以華香夙夜供養 Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 3 2
夙夜反侧 夙夜反側 夙夜反側 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 6 2