míng

 1. míng adjective bright; brilliant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '明' a 1; Unihan '明')
 2. míng proper noun Ming
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Name 名字
  Notes: (Guoyu '明' n 5)
 3. míng proper noun Ming Dynasty
  Domain: History 历史 , Concept: Dynasty 朝代
  Notes: 1368-1644 (Giles 1892, p. 1364; Guoyu '明' n 4)
 4. míng adjective obvious; explicit; clear
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense that an explanation is clear. Synonymous with 明白 or 清楚 (Guoyu '明' a 2; Unihan '明').
 5. míng adjective intelligent; clever; wise
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 明慧,聪明 (Guoyu '明' a 3).
 6. míng verb to illuminate; to shine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 照亮 (Guoyu '明' v 4).
 7. míng verb to ignite
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 点燃 or 点亮.
 8. míng verb to understand; to comprehend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 懂得 or 了解.
 9. míng verb to explain; to clarify
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 阐明 or 表明 (Guoyu '明' v 3).
 10. míng noun a pine torch
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 松明.
 11. míng noun the world; the human world; the world of the living
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 人世 or 阳世.
 12. míng noun sight; eyesight; vision
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 视力 (Guoyu '明' n 1).
 13. míng noun a god; a spirit
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 神 or 神灵 (Guoyu '明' n 3).
 14. míng noun fame; renown
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 声名 or 名誉.
 15. míng adjective open; public
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Synonymous with 公开 (Guoyu '明' a 4).
 16. míng adjective clear
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Optics
 17. míng verb to become proficient
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 使通晓 (Guoyu '明' v 2)
 18. míng verb to be proficient
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 通晓 (Guoyu '明' v 1)
 19. míng adjective virtuous
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 才德高显的 (Guoyu '明' a 5)
 20. míng adjective open and honest
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 磊落 (Guoyu '明' a 6)
 21. míng adjective clean; neat
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 干净 (Guoyu '明' a 7)
 22. míng adjective remarkable; outstanding; notable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 显著 (Guoyu '明' a 8)
 23. míng adjective afterwards
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '明' a 9)
 24. míng noun positive
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 阳 (Guoyu '明' n 2)
 25. míng adjective Clear
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan
  Notes: (Glossary of Humanistic Buddhism)
 26. míng noun wisdom; knowledge; vidya
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vidyā, Pali: vijjā, Japanese: myō, Tibetan: rig pa, or: rig ma; a term with many senses, for example, 明王 vidyārāja 'wisdom king' (BCSD '明', p. 596; BL 'vidyā'; FGDB '明'; MW 'vidyā'; Wikipedia '明 (佛教)')

Contained in

Also contained in

说明会皇明祖训讲明申明明山区明太祖认明不明事理说明明达事理明元明枪易躲,暗箭难防知人之明明矾田广明圆明园明知故问砷凡纳明史思明明人不做暗事明哲两河文明明朝体明明景明分明微明

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 1229
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 1156
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 779
 • Scroll 3 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 554
 • Scroll 4 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 547
 • Scroll 6 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 540
 • Scroll 7 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 529
 • Scroll 2 Shengman Bao Ku 勝鬘寶窟 — count: 521
 • Scroll 8 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 大般涅槃經義記 — count: 468
 • Scroll 3 Shengman Bao Ku 勝鬘寶窟 — count: 459

Collocations

 • 明行 (明行) 此四種中皆出明行成就羅漢 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 6 — count: 22
 • 明不如 (明不如) 螢火之明不如燈燭 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 20 — count: 9
 • 护明 (護明) 名曰護明 — Da Jiangu Poluomen Jing 大堅固婆羅門緣起經, Scroll 1 — count: 8
 • 无上明 (無上明) 是為無上明行具足 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 13 — count: 7
 • 瞿昙明 (瞿曇明) 又沙門瞿曇明解梵法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 15 — count: 6
 • 明经 (明經) 明經者可得作人 — Nirvāṇa Sūtra 佛般泥洹經, Scroll 1 — count: 6
 • 明童子 (明童子) 汝往護明童子所傳如是言 — Da Jiangu Poluomen Jing 大堅固婆羅門緣起經, Scroll 1 — count: 5
 • 天光明 (天光明) 身色光明不如光念天光明 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 20 — count: 5
 • 明受 (明受) 唯願世尊及諸弟子明受我請 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 2 — count: 5
 • 放光明 (放光明) 身放光明 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 12 — count: 4