NTI Reader
NTI Reader

dài

  1. dài verb to treat / to entertain / to receive
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (Unihan '待')
  2. dài verb to wait
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: (Unihan '待')

Contained in

等待期待看待整装待发接待对待招待招待会待遇款待待业亏待有待待人待机厚待交待宽待优待善待待时解脱待命留待记者招待会虐待急待亟待担待待毙待要随时待命待产苦待热情款待待定接待员性虐待待续待见管待虐待儿童待解待客相待待人以诚待人如己待人要宽严得宜待人须方圆自在无有对待谦以待人

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 6 129
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 11 126
Er Di Yi 《二諦義》 Scroll 2 111
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 107
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 54
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 53
Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》 Scroll 6 51
Siming's Letters on Ten Issues (Siming Shi Yi Shu) 《四明十義書》 Scroll 2 49
Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 4 48
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 2 47

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
敬待 敬待 夫以此五事敬待於妻 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 30
待时节 待時節 不待時節 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 20
待时 待時 諸苦得待時 Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 Scroll 1 17
小待 小待 大王小待 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
待须臾 待須臾 待須臾時 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 6
待后 待後 我等何緣捨現而須待後 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 4
待子 待子 王覩其親以慈待子 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 3
待天王 待天王 居士住待天王 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 3
待贤 待賢 今且欲類聚以待賢哲 Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 Scroll 1 3
住待 住待 即住待之 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 3