NTI Reader
NTI Reader

生死 shēngsǐ

  1. shēngsǐ proper noun Saṃsāra / Samsara
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: saṃsāra, the endless cycle of life and death. The term is used in Buddhism, Hinduism, and Jain (FGDB '生死'; Mittal and Thursby 2006, p20).
  2. shēngsǐ set phrase life and death
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

生死存亡灌顶拔除过罪生死得度经生死轮迴了本生死经十二品生死经生死相续生死海生死际生死攸关生死关头出离生死七返生死七番生死厌生死苦厌生死苦生死苦

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 169
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 90
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 59 75
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 70
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 10 67
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 18 66
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 6 65
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 64
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 2 61
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 9 59

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不复生死 不復生死 不復生死 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 15
生死智 生死智 生死智 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 9
造生死 造生死 造生死本 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 7
无穷生死 無窮生死 無窮生死已盡已知 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 6
生死流转 生死流轉 生死流轉 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 6 6
生死流 生死流 逆生死流 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 6
尽生死 儘生死 行盡生死 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
反生死 反生死 七反生死 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 4
生死智通 生死智通 若於我生死智通作證有疑惑者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 4
思惟生死 思惟生死 佛故思惟生死本 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 3