NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

chéng

 1. chéng verb to finish / to complete / to accomplish / to succeed
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: For example, 君子去仁,惡乎成名? 'If a superior man [junzi] abandon virtue, how can he fulfill the requirements of that name?' (Lunyu 4:5, trans. by Legge 1861)
 2. chéng measure word one tenth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 3. chéng verb to become / to turn into
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: For example, 把猫说成虎 'to describe a cat [to become] as a tiger' [to exaggerate] (Suyu, p. 15)
 4. chéng verb to grow up / to ripen / to mature
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
 5. chéng verb to set up / to establish
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
 6. chéng verb to make peace / to reconcile
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
 7. chéng verb to get married
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Family 家
 8. chéng adjective set / established
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 9. chéng adjective whole / entire
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 10. chéng adjective pure
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
 11. chéng adverb alright / OK
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
 12. chéng verb to win
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程

Contained in

造成变成成果成就成语成为形成成绩成功成效构成成员成本集成完成成立落成系统集成生成成长成交组成成人组成员成熟达成系统集成商众志成城卓有成效渔阳成成吉思汗制成成分分成补充成分赞成合成成片成组成千上万成天速成成品现成养成成套成心老成收成成汤九成宫醴泉铭

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 452

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
七宝成 七寶成 以七寶成 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 41
成法 成法 又有二成法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 24
织成 織成 金縷織成 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 13
成阴阳 成陰陽 身身相觸以成陰陽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8
自觉成 自覺成 佛用自覺成無比聖猗 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 7
成阿罗汉 成阿羅漢 即成阿羅漢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 7
成无比 成無比 佛用自覺成無比聖猗 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 7
成神通 成神通 未能變化成神通證 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 7
成办 成辦 自足成辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
行成 行成 明行成 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
賢劫正覺 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
菩薩無上正覺 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
唯有如來 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
無上正覺 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
正等覺 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
正等覺 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 3
阿羅漢 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 10
醍醐 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 3
使黃金 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 12
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 12
黃金 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 21
一切種智 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
沙門 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
然後轉輪聖王 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 8
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
苾芻 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
人眾參議 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
如是 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
如是 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
無為 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 8
白衣 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 2
所有殿悉皆 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2