NTI Reader
NTI Reader

坐禅 (坐禪) zuòchán

zuòchán verb to practice sitting meditation
Domain: Buddhism 佛教

Contained in

修习止观坐禅法要坐禅三昧经修习止观坐禅法要坐禅床普劝坐禅仪坐禅仪

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 5 54
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 9 50
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 8 40
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 7 40
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 6 29
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 4 25
Jietuo Dao Lun 《解脫道論》 Scroll 11 24
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 49 22
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 17
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 48 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
坐禅思惟 坐禪思惟 彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 19
入室坐禅 入室坐禪 入室坐禪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 14
精进坐禅 精進坐禪 宜可精進坐禪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 10
坐禅念 坐禪念 彼人不能坐禪念道 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 9
坐禅行道 坐禪行道 便入深山坐禪行道 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 8
念坐禅 念坐禪 如來二月以安那般那念坐禪思惟住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 29 8
坐禅思 坐禪思 獨坐禪思 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 8
林坐禅 林坐禪 入安陀林坐禪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 7
任坐禅 任坐禪 不能堪任坐禪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 6
独坐禅 獨坐禪 獨坐禪思 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 5